ŞTIRI SIBIU – HOTĂRÂRE nr. 79 din 09.11.2021

0
206

HOTĂRÂRE nr. 79 din 09.11.2021
privind prelungirea stării de alertă, precum și aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1183/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor
Interne nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-Cov-2,
pe durata stării de alertă,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin.
3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Începând de astăzi, 09.11.2021, se pune în aplicare prelungirea stării de alertă, la nivelul tuturor
unităților administrative-teritoriale din județul Sibiu
(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:

 1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS- CoV-2 sunt interzise organizarea și
  desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire,
  workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți,
  botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
  științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu excepția celor
  organizate și desfășurate potrivit pct. 2—13.
 2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii
  educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în
  cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul județului Sibiu, pot fi
  desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
  al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
  modificările și completările ulterioare;
  Pagina 2 din 7
 3. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de
  performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar
  activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise în condițiile stabilite prin ordinul
  comun al ministruluitineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art.
  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificărileși completările ulterioare;
 4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul județului
  Sibiu fără participarea spectatorilor, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
  tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din
  Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 5. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de
  producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare de artă
  și meserii, precum și evenimentele culturale în spații închise sau deschise se pot desfășura numai în
  condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
  temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 6. în condițiile pct. 5, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de
  spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea
  publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în
  condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și alministrului sănătății, emis în temeiul
  art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 7. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul
  și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul
  comun al ministrului sănătății și al ministruluiafacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71
  alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 8. în condițiile pct. 7, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea
  de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de
  protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun alministrului sănătății și al Secretariatului de Stat
  pentru Culte;
 9. activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10
  persoane care nu locuiesc împreună, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
  sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
 10. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale,
  ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic
  epidemiolog;
 11. se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la
  sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfelîncât să fie
  asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea
  regulilor deprotecție sanitară;
 12. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice,
  republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
  participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție;
 13. se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin
  vânători colective la care pot participa maximum 20 de persoane;
 14. la activităţile menţionate la punctele 6, 9 și 12, este permisă participarea ori accesul în
  zonele stabilite/delimitate doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
  SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
  a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2 şi care fac dovada
  îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie
  sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind
  COVID- 19.
  Pagina 3 din 7
  (2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
  stabilesc următoarele măsuri:
 15. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul
  orar 22,00—5,00, cu următoarele excepții:
  a. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
  desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  b. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță,
  precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  c. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al
  căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu
  avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi
  dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  d. deplasarea din motive justificate, precumîngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor
  vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
 16. măsurile instituite la pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
  confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin
  intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al
  certificatului digitalal Uniunii Europene privind COVID-19;
 17. măsurile instituite la pct. 1 și 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror
  autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente
  compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
  au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care
  se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
  SARS-CoV-2 și care fac dovadaîndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau
  în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARSCoV-2 a acestor persoane.
 18. pentru verificarea motivului deplasării în interesprofesional, prevăzut la alin. (2) pct. 1 lit. a),
  persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
  serviciu sau adeverința eliberată de angajator orio declarație pe propria răspundere, completată în
  prealabil.
 19. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (2) pct. 1 lit. b)—d),
  persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe
  propria răspundere, completată în prealabil.
 20. declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3), trebuie să cuprindă numele și prenumele,
  data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data
  completăriișisemnătura.
  (3) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
  stabilesc următoarele măsuri:
 21. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
  comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de
  tipulrestaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la
  50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
 22. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități
  de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a
  spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
  Pagina 4 din 7
 23. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități de
  preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
  nealcoolice în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate
  de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 24. în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1—2 este restricționată sau
  închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice
  și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 25. operatorii economici prevăzuți la pct. 1—2 vor respecta obligațiile stabilite prin ordinul comun al
  ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art.
  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 26. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și
  nealcoolice sunt permise înspațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu
  excepția celor prevăzute la pct. 3, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin
  ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al
  președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în
  temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 27. activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) și q) din
  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare, estepermisă doar pentru persoanele care sunt
  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
  schemei complete de vaccinare, respectivpersoanele care se află în perioada cuprinsă între a
  15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se
  aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de
  vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în/din
  centrele și parcurile comerciale;
 28. prin excepție de la pct. 7, pentru serviciile publice comunitare care funcționează în centrele și
  parcurile comerciale, accesul este permis și persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui
  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
  negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
  vechi de 48 de ore și care fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui document
  justificativ în format letric sau electronic;
 29. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate
  comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt
  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
  schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
  15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică
  unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale, precum și
  benzinăriilor;
 30. activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din
  Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în
  România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și
  completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 31. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă;
 32. la activităţile menţionate la punctele 1, 2, 6, 7, 9 și 10 este permisă participarea ori accesul
  în zonele stabilite/delimitate doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
  SARS-CoV-2 şipentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii
  acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format
  electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID- 19.
  Pagina 5 din 7
  (4) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legeanr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
  instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de
  servicii în spații închiseși/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor
  comerciale, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în intervalul orar 21,00—5,00 operatorii economici care desfășoară
  activitățide comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private pot activa doar în
  relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
  (6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu
  activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de
  persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelorde
  protecție sanitară.
  (7) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
  stabilesc următoarele măsuri:
 33. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în
  domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
  spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană;
 34. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor
  interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 35. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor
  exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire
  stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în
  temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 36. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă
  până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 37. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din
  capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
 38. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau
  deschise este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—
  21,00;
 39. La activităţile menţionate la punctele 1,2,4,5 și 6, este permisă participarea ori accesul în
  zonele stabilite/delimitate doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
  persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
  confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii
  prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al
  certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID- 19.
  (8) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
  ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
 40. activitatea în creșe și after-school-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin
  ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății,
  emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 41. în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și alte activități specifice,
  precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile
  respectării măsurilor de prevenire,stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului
  sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
  ulterioare.
  Pagina 6 din 7
  (9) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
  completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau
  în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiileart.
  108—110 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu
  modificările și completările ulterioare.
  (10)În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la
  domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și
  instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile
  autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral
  sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, avândun număr mai mare de 50 de salariați,
  au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe/schimburi/ture
  care să înceapă, respectiv să termineactivitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor
  de protecție sanitară.
  (11) Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autoritățile
  competente în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul SARS- CoV-2 și pentru asigurarea
  securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de
  muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații
  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de
  angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
  (12) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare,
  disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și
  siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale,precum și a persoanelor
  care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele
  instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este
  permis doar celorcare fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 șipentru care au trecut 10
  zile de la finalizarea schemei completede vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui testRT-PCR
  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
  test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se
  află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2.
  (13) Prin excepție de la prevederile alin. (12) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților
  prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare.
  (14) Prevederile alin. (12) se aplică și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri cu birouri private
  în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
  (15) Prin excepție de la prevederile alin. (12) și (14), instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde
  măsurile necesarepentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente
  (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu
  fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecțiacu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în
  mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții
  care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.
  Pagina 7 din 7
  (16) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
  târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
  348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a
  spațiului, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
  administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și
  protecției sociale. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,respectiv
  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2.
  (17) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARSCoV-2 este permis în lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și
  rugăciunile colective, și înunitățile de alimentație publică în care se comercializează produse alimentare și
  băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor,
  cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de protecție sanitară.
  (18) Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală
  cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva
  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei completede vaccinare,
  respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusulSARS-CoV-2.
  (19) Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile!
  Art.2. Nerespectarea de către cetăţeni, a prevederilor prezentei hotărâri, atrage răspunderea disciplinară,
  civilă, contravenţională sau penală, după caz.
  Art.3. Măsurile adoptate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu în cadrul hotărârilor
  anterioare, ce contravin celor din prezenta, își vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei
  hotărâri.
  Art.4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu și
  Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului
  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. Totodată, se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin transmiterea
  unui comunicat de presă şi publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi a
  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.
  Preşedintele
  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu
  PREFECT,
  Mircea – Dorin CREŢU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.