EVOLUŢIA ÎNCASĂRILOR BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ÎN ANUL 2023 COMPARATIV CU ANUL 2022

0
12

În anul 2023 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a depus toate eforturile pentru a
asigura un ritm accelerat procesului de digitalizare, în scopul atingerii obiectivelor
instituţiei privind îmbunătăţirea conformării voluntare, combaterea evaziunii fiscale şi
creşterea eficienţei colectării, asigurându-se atât scăderea costului colectării ( la nivel de
agenţie) cât şi a costului conformării ( la nivelul contribuabililor). Totodată, ANAF îşi propune să construiască şi să consolideze o relaţie deschisă cu
contribuabilii, bazată pe feedback constant şi pe adaptarea serviciilor administraţiei fiscale, astfel încât aceasta să răspundă cât mai eficient nevoilor contribuabililor. În acest sens
agenţia investeşte timp şi resurse în dezvoltarea şi implementarea de sondaje prin care
sunt extrase informaţii valoroase şi relevante cu privire la activitatea sa în diferite zone, precum şi la percepţia contribuabililor în legătură cu utilitatea şi eficienţa activităţilor ce
fac subiectul chestionarelor derulate de ANAF. Activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu în perioada 2022-2023 a
continuat pe linia reformelor menite să asigure creşterea capacităţii de colectare a
veniturilor bugetare şi reducerea decalajului fiscal, fiind în strânsă corelare cu obiectivele
şi ţintele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Structura contribuabililor administraţi în anul 2023 la nivelul A.J.F.P. SIBIU, comparativ cu
anul precedent, se prezintă astfel:

2022 2023
Număr persoane juridice, din care: 33.878 35.396

 • Sedii centrale 32.080 33.603
 • Sedii secundare 1.798 1.793
  Număr persoane fizice, din care: 148.505 152.293
  Număr persoane fizice autorizate, în următoarea structură: 22.913 23.269
 • Nr. persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în
  mod independent 12.508 12.799
 • Nr. persoane fizice care exercită profesii libere 5.292 5.369
 • Întreprinderi individuale 4.615 4.615
 • Întreprinderi familiale 498 486
  Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în
  mod independent pe C.N.P. 125.592 129.024
  Număr instituţii publice 484 487
  Total contribuabili administraţi 182.867 188.176

2

Se constată o creştere cu 2,90 % a numărului total de contribuabili administraţi în anul
2023 comparativ cu perioada similară a anului 2022 , respectiv o creştere cu 4,48 % în cazul
personelor juridice administrate şi cu 2,55 % în cazul persoanelor fizice. Situaţia veniturilor bugetare brute aferente anului 2022 comparativ cu perioada similară a
anului 2023:

 • mil.lei – Nr. crt. Buget Realizări

31.12.2022

Realizări
31.12.2023

Evoluţie

A TOTAL incasari nete buget consolidat 3.922,86 4.593,39 117,09%
din care incasari in vama 222,59 224,80 100,99%
B
Total incasari nete buget consolidat, exclusiv
încasări în vamă 3.700,27 4.368,59 118,06%
C Restituiri din TVA 143,52 153,60 107,02%
Total incasari brute buget consolidat, exclusiv încasări în vamă ( incasari nete +
restiruiri TVA)

3.843,79 4.522,19 117,65%

Venituri bugetare nete aferente anului 2022, comparativ cu perioada similară a anului 2023:

 • mil. lei- Nr. crt. Buget Realizări

31.12.2022

Realizări
31.12.2023 Evoluţie
A Bugetul de stat 1.874,55 2.238,99 119,44%
din care, încasări în vamă 222,59 224,80 100,99%
B Bugetul asigurărilor sociale de stat 1.421,96 1.643,68 115,59%
C Bugetul asigurărilor sociale de sănătate 581,50 666,42 114,60%
D Bugetul asigurărilor pentru şomaj 44,85 44,30 98,77%
E TOTAL buget consolidat 3.922,86 4.593,39 117,09%
F Total buget consolidat, exclusiv încasări în vamă 3.700,27 4.368,59 118,06%

3

Se constată o creştere semnificativă a veniturilor bugetare nete colectate în anul 2023, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel încasările totale nete din anul
2023 comparativ cu perioada similară a anului 2022 au fost mai mari cu 18,06 %( 668,32
milioane lei). La bugetul de stat s-au încasat 2.014,19 mil. lei, cu 21,93 % mai mult faţă de
anul 2022 ( 1.651, 96 mil. lei). La bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 1.643,68 mil. lei înregistrandu-se o
creştere a volumului sumelor încasate cu 15,59 % fata de anul 2022 (1.421,96 mil. lei). La bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate s-a înregistrat o creştere
a volumului sumelor încasate în anul 2023 cu 84,92 mil lei , respectiv 666,42 mil. lei fata
de 581,50 mil. lei în anul 2022. La bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj în anul 2023 a fost colectată suma de 44,30
mil lei.

4

Componenţa veniturilor bugetului de stat încasate în perioada 01.01-31.12.2023 (mil. lei)
Nr. crt. Buget de stat principalele impozite
Realizări
31.12.2022

Realizări
31.12.2023

Evoluţie

1 Impozit pe profit 193,48 271,75 140,45%
2 Impozit pe venit 527,89 608,60 115,29%
3 TVA incasata 909,83 1.097,52 120,63%
4 TVA restituita -297,75 -297,63 99,96%
5 Accize 2,59 7,18 277,22%
6 Rest venituri 315,92 326,77 103,43%
TOTAL VENITURI NETE BUGET DE STAT FARA
VAMA

1.651,96 2.014,19 121,93%

COMPARAŢIE ÎNCASĂRI NETE / DECLARAT / COMPENSĂRI / RESTITUIRI 2023 – COMPARATIV CU ANUL 2022

Remarcăm o creștere cu 18,06 % a veniturilor bugetare nete colectate comparativ cu anul
2022, în paralel cu menţinerea ritmului de rambursare de TVA şi în condiţiile în care
obligaţiile fiscale declarate de contribuabili au înregistrat o creştere cu 17,82%. În anul
2023 sumele declarate de contribuabili au fost de 4.581,74 mil lei în timp ce în anul 2022
sumele declarate au fost de 3.888,61 mil lei.
În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe
situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în anul 2023 se prezintă astfel:

-mil lei-
Indicator

Sume
încasate
nete

Sume
declarate

Compensări
din TVA de
rambursat

Restituiri
TVA de
rambursat

An 2023 4.368,59 4.581,74 144,03 153,60
An 2022 3.700,27 3.888,61 154,24 143,52
Diferenţă valorică 2023 – 2022 668,32 693,13 -10,21 10,08
Procent creştere / scădere 2023 / 2022 18,06% 17,82% -6,62% 7,02%

5

-mil.lei
Nr. crt. Bugete / impozite Realizări 31.12.2023
A Bugetul de stat din care: 2014,19

 • Impozit pe profit 271,75
 • Impozit pe venit 608,60
 • TVA incasata 1.097,52
 • TVA rambursată -297,63
 • Accize 7,18
 • Rest venituri 326,77
  B Bugetul asigurărilor sociale de stat 1.643,68
  C Bugetul asigurărilor sociale de sănătate 666,42
  D Bugetul asigurărilor pentru şomaj 44,30
  TOTAL VENITURI NETE BUGET GENERAL
  CONSOLIDAT DE STAT FARA VAMA

4.368,59

6

În scopul creşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat, reducerii arieratelor la bugetul general consolidat şi preîntâmpinării formării de noi
arierate, în cursul anului 2023 A.N.A.F. a îndrumat şi monitorizat permanent activitatea
organelor fiscale în materie de colectare a creanţelor bugetare, datorate de contribuabili
persoane fizice si juridice, prin :
 informarea contribuabililor privind facilităţile fiscale de care pot beneficia în anul
2023;
 intensificarea activităţilor de informare şi stimulare a contribuabililor privind
depunerea declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării
serviciului Spaţiu Privat Virtual (SPV), în scopul minimizării contactului cu
contribuabilii, reducerii timpului alocat de contribuabili informării pentru îndeplinirea
obligaţiilor fiscale, reducerii costurilor alocate în procesul de administrare a veniturilor
şi degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor fiscale. Menţionăm faptul că în
prezent înregistrăm cu grad ridicat de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale pe
tipuri de impozite de 94,72 %;
 monitorizarea contribuabililor care înregistrează cele mai mari arierate certe;
 promovarea utilizării serviciilor de plată on-line şi a celei prin intermediul cardurilor
bancare;
 asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili, atât
în scris prin răspunsuri oferite la solicitarile contribuabililor cât şi telefonic;
 pentru asigurarea serviciilor oferite contribuabililor pe bază de programare online,
la mezaninul clădirii a fost amenajată o încăpere destinată exclusiv acestui scop, dotată cu birou, scaune şi calculator, informaţiile despre accesul la aceasta fiind
afişate în holul de la intrarea în instituţie.
Îmbunătăţirea activităţii de executare silită şi de acordare a eşalonărilor la plată
Situaţia comparativă privind încasările din executare silită pe forme înregistrate în 2023
faţă de 2022 se prezintă astfel:

 • lei – Executare silită 2022/2023

2022 2023
Nr. Valoare Nr. Valoare
Somaţii comunicate 58.637 500.625.164 63.264 439.298.322
Sume încasate din somaţii
comunicate

41.719 107.417.267 51.454 174.846.184
Popriri conturi bancare 23.111 235.949.160 28.897 211.879.077
Încasări popriri conturi bancare 15.947 52.713.386 16.305 70.076.671
Popriri terţi 4.460 98.338.832 5.014 72.520.258
Încasări din popriri terţi 2.556 5.024.549 2.128 3.739.004
Sechestre bunuri mobile 180 6.156.510 197 10.114.659
Valorificări bunuri mobile 8 121.296 9 110.839
Sechestre bunuri imobile 185 31.833.302 233 37.922.766
Valorificări bunuri imobile 10 1.439.556 11 751.533
Total măsuri executare silită aplicate 86.573 872.902.968 97.605 771.735.082
Total încasări din executare silită 60.240 166.716.054 69.907 249.524.231
În perioada 01.01.2023-31.12.2023 prin activitatea de executare silită s-au încasat
249.524.231 lei cu 82.808.177 lei mai mult decât în perioada similară a anului 2022
( 166.716.054 lei), respectiv o creştere de 49,67 %.

7

Situaţia comparativă a contribuabililor aflaţi în eşalonare la plată la data de 31.12.2023

comparativ cu perioada similară a anului 2022

 • lei –

În anul 2023 au fost aprobate 863 de eşalonări, pentru arierate totale în valoare de 111.414
510 lei, respectiv cu 32,96 % mai mult faţă de anul 2022, cand au fost aprobate 859
eşalonări la plată pentru arierate în valoare de 83.797.946 lei.
În concordanţă cu obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare 2020 – 2024, principalele
deziderate pentru anul în curs sunt:
 creşterea conformării voluntare, prin impulsionarea conformării voluntare a
contribuabililor la declararea on-line şi plata obligaţiilor fiscale;
 creşterea eficienţei colectării, prin creșterea numărului de contribuabili care
accesează facilitățile fiscale oferite, prin utilizarea unor pârghii eficace şi
eficiente, în vederea recuperării arieratelor;
 impulsionarea activității de executare silită, evitându-se acumularea de noi
arierate, dar și eventualele cazuri de fraudă fiscală;
 creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor, prin implementarea şi
dezvoltarea canalelor moderne de comunicare, în vederea creşterii
procentului de utilizare de către contribuabili a mijloacelor electronice şi
implicit reducerea costurilor de conformare ale contribuabilillor
 dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 îmbunătăţirea managementului resurselor umane, redistribuirea
personalului în funcţie de necesităţi şi creşterea nivelului de pregătire
profesională a angajaţilor;
 înaintarea unor propuneri legislative, organizatorice și tehnice concrete către
conducerea ANAF în vederea informatizării și automatizării unor procese, eficientizării activității și reducerii costului colectării, totodată vom propune
implicarea structurilor competitive din cadrul AJFP Sibiu în cadrul unor proiecte pilot, derulate in special in zona de informatizare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.