Raportul de activitate al DGASPC Sibiu pentru anul 2019

0
152

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, care asigură aplicarea politicilor sociale la nivel judeţean, în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.

            DGASPC Sibiu asigură aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și a altor persoane aflate în nevoie. Acordă servicii diversificate pentru persoane adulte și copii, fiind din acest punct de vedere cel mai mare furnizor de servicii sociale din județ, de aceea managementul acestui serviciu public este unul de o mare importanță și responsabilitate, fiind în cele mai multe cazuri singura soluție, plasa de siguranță pentru cetățenii aflați într-o anumită stare de vulnerabilitate.Copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor, pe o perioadă determinată de timp, le sunt oferite servicii adecvate nevoilor lor, constând în: găzduire, îngrijire, educaţie, consiliere, recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, servicii de recuperare pentru copiii cu handicap (consultaţii medicale, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie), precum şi servicii de formare a deprinderilor de viaţă independentă, recreative şi de socializare.

            Pe parcursul anului 2019 s-au asigurat servicii sociale, prestaţii și beneficii sociale prin intermediul a 21 servicii sociale, precum și a aparatului propriu, conform tabelelor:

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CENTRE NR. BENEFICIARI  
Servicii de protecţie adulţi şi copii
11 instituții de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități 711 persoane adulte instituționalizate la 31.12.2019
8 unități de asistență socială pentru protecția copilului / copilului și familiei (CP/CPCD/CPU)       240 copii/tineri în CP/ CPCD/ CPU, cu măsură de protecție specială la 31.12.2019 și anume: – 121 copii/tineri în CP – 107 copii/tineri în CPCD – 12 copii/tineri în CPU
Servicii de prevenţie a separării copilului de familie
Centrul Maternal CS Prichindelul 47 beneficiari (8 mame majore, 10 mame minore şi 29 copii în anul 2019)
Centrul de Primire în regim de Urgenţă pentru victimele violenței în familie – CPRU Sf. Ana 81 beneficiari (27 adulți și 54 de copii cu vârsta între 5 luni și 16 ani în anul 2019)
Servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi  din comunitate
CPCD Prichindelul 20 copii cabinet TSA CPCD Prichindelul la 31.12.2019
CPCD Speranța 49 copii cabinet TSA CPCD Speranța la 31.12.2019
SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE DGASPC   NR. BENEFICIARI
Plasament la rude și management de caz 173 copii/tineri la 31.12.2019
Plasament la alte familii și management de caz 142 copii/tineri la 31.12.2019
Plasament la asistent maternal profesionist (AMP) și management de caz 253 copii/tineri la 31.12.2019
Management de caz asigurat de către manageri de caz pentru copiii cu măsură de protecție specială la ONG-uri (centre private) Pentru Asociaţia SOS Satele Copiilor Cisnădie managementul de caz este asigurat de angajaţii proprii pentru 66 copii 63 copii/tineri în anul 2019
Deschidere procedură adopție 41 de copii înanul2019
Încredințare în vederea adopției 17 copii în anul 2019
Încuviințare adopție 24 copii în anul2019
Evaluare/reevaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (instituţionalizate şi neinstituţionalizate) 14957 persoane adulteneinstituţionali-zate aflate în evidenţa DGASPC 711 persoane adulte instituţionalizate
Evaluare/reevaluare complexă copii cu handicap (instituţionalizaţi şi neinstituţionalizaţi) 1002 copii neinstituţionalizaţi încadraţi în grad de handicap 63 copii instituţionalizaţi încadraţi în grad de handicap
Intervenții în cazul sesizărilor privind situațiile de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatriere a copilului 401 sesizări în anul 2019 (685 copii)  din care stabilire  măsură de protecție – 38 copii
Intervenții în cazuri de violență în familie – admitere în CPRU Sf.Ana 48 sesizări în anul 2019 (104 copii), din care admitere în CPRU Sf. Ana pentru 81 persoane (54 copii și 27 adulți)
Intervenții în regim de urgență, telefonul copilului și al familiei 319 sesizări (548 copii) în anul 2019, din care stabilire măsură de protecție – 14 copii
SERVICII SOCIALE CONTRACTATE DE CĂTRE DGASPC CU FURNIZORI PRIVAŢI DE SERVICII SOCIALE   NR. BENEFICIARI  
Contractare servicii sociale pentru copii în căsuţele de tip familial ale Asociaţiei SOS Satele Copiilor Cisnădie 25 de copii proveniţi din Centrul de plasament Orlat
Contractare servicii sociale pentru copii într-o căsuţă de tip familial din judeţul Constanţa 2 copii cu dizabilităţi proveniţi din CP Gulliver
BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ asigurate de DGASPC NR. BENEFICIARI
Persoane cu handicap în evidență (adulți şi copii) 16852 la 31.12.2019
Persoane cu handicap în plată (adulți şi copii) 15257 la 31.12.2019

Situaţia comparativă privind evoluţia numărului de copii din sistemul rezidenţial şi cel familial în ultimii 5 ani

Raportat la numărul de copii din sistemul de protecţie specială se constată în ultimii ani o creştere a procentului măsurilor de tip familial şi o scădere a celor de tip rezidenţial (public şi privat):numărul copiilor aflaţi cu măsură de protecţie specială a scăzut continuu în ultimii 5 ani de la 1067 copii la 937;

Raportat la numărul de copii din sistemul de protecţie specială se constată în ultimii ani o creştere a procentului măsurilor de tip familial şi o scădere a celor de tip rezidenţial (public şi privat):

 1. 369 copii în sistemul rezidenţial (240 de copii în centrele rezidenţiale publice şi 129 în centrele private) față de 31.12.2018, când erau 414 copii în sistem rezidențial (296 copii în centrele rezidențiale publice, respectiv 118 în centrele aparținând organizațiilor neguvernamentale), numărul scăzând cu 10,8%;
 2. 568 copii se aflau în plasament familial (la rude – 173, alte familii – 142, AMP – 253) la finele anului 2019 față de 577 în anul precedent; se remarcă o uşoară scădere a numărului copiilor în sistemul de protecție de tip familial pe fondul scăderii pe ansamblu a numărului copiilor din sistem.

Au fost îndeplinite obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliți de Consiliul Județean Sibiu:

Obiectivul – Promovarea alternativelor de tip familial, reintegrare familială și socio-profesională:

 • Creșterea numărului de copii reintegrați în familie cu 20 % față de anul 2018

Faţă de anul 2018 când au fost reintegraţi în familie 36 de copii, în anul 2019 au fost reintegraţi 95 de copii, ceea ce înseamnă  realizarea indicatorului cu 221% pentru anul 2019

 • Integrarea socio-profesională a 80% dintre copiii care indeplinesc condițiile pentru reintegrare și nu urmează cursurile unei instituții de învățământ

     Numărul integrărilor socio-profesionale la finalul anului 2019 a fost de 57 tineri care au împlinit 18 ani și au solicitat ieșirea din sistemul de protecție.

 • Creșterea numărului de încetări de măsură de protecție specială cu 10% față de realizarea anului 2018.

Numărul de încetări de măsuri de protecţie specială în anul 2018 a fost de 133. În anul 2019 au fost 184 încetări, ceea ce înseamnă 126% indicator realizat faţă de cel stabilit pentru anul 2019

Obiectivul – Realizarea organizării şi restructurării centrelor rezidenţiale pentru copii

 • Reducerea cu 50% a numărului de copii din centrele rezidențiale

Numărul de copii în CP/CPCD/CPU în2018 a fost de 296 copii.Faţă de anul 2018 numărul copiilor a scăzut cu 56 copii, ajungândla 240, ceea ce înseamnă realizarea indicatorului cu 38% faţă de cel stabilit pentru anul 2019

S-au încheiat la finalul anului 2019 investiţiile începute în anul 2017:

 • Reabilitare şi modernizare CIA AGNITA, conform contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin AJPIS şi DGASPC Sibiu.
 • Reabilitare şi modernizare a CP Agârbiciu, conform contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin AJPIS şi DGASPC Sibiu.S-a continuat investiţia începută în anul 2017 la CRRPH Dumbrăveni – Reabilitarea şi modernizarea centrului, conform contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin AJPIS Sibiu şi DGASPC Sibiu. Investiţia se află într-un stadiu avansat al lucrărilor la finele anului 2019
 • A continuat derularea proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” finanțat în cadrul POCU 2014-2020. Pe parcursul anului 2019 au fost realizat obiectivul propus de DGASPC Sibiu, astfel au fost angajați 20 de asistenți maternali profesioniști.
 • A continuat Proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice -VENUS, cu finanțare prin POCU, axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice. A fost identificată locația pentru înfiițarea locuinţei protejate. 

3. Alte activități importante:

 • Prin colaborarea cu partenerii Asociația De Poveste (70 voluntari) și Asociația Lindenfeld (42 voluntari) s-au desfășurat activități periodice, majoritatea săptămânale, atât în CP/CPCD, cât și în afara acestora: ieșiri în comunitate, excursii, drumeții, spectacole, activități de petrecere a timpului liber, activități de educație nonformală, meditații la materii școlare la care copiii au avut nevoie de sprijin suplimentar etc). DGASPC a încheiat 49 contracte de voluntariat în anul 2019.
 • Prin Convenția semnată cu HHC România se derulează 3 programe de susținere materială/financiară a unor beneficiari (prevenire/reintegrare/susținere tineri ieșiți din sistem). În anul 2019 s-a utilizat suma totală aprobată și trimisă pentru familii cu copii în situaţie de risc de instituţionalizare şi tineri din județul Sibiu în cuantum de 78.571 lei, asigurată de Asociația Hope and Homes for Children (HHC) România, partener al DGASPC Sibiu, prin intermediul a 3 programe: 
 • Prevenirea instituționalizării copilului și a separării lui de familie – 18 familii cu 53 copii/tineri și familiile lor pe parcursul anului 2019;
 • Reintegrarea în familiile naturale sau extinse, a copiilor instituționalizaţi – cu sprijin material/financiar – 1 caz pe parcursul anului 2019;
 • Integrare socio-profesională a tinerilor ocrotiţi în sistemul de protecție – cu sprijin material/financiar – 15 tineri pe parcursul anului 2019.

La cele 3 programe derulate prin HHC se adaugă suma de 2110 lei plătită faţă de costul standard, pentru 2 copii cu dizabilităţi, pentru servicii contractate cu un ONG

 • Au avut loc următoarele evenimente publice:
 • “Unite pentru femeia cu dizabilitati “ – eveniment dedicat femeilor cu dizabilități organizat în data de 05.03.2019. Pentru al doilea an consecutiv, DGASPC Sibiu a sărbătorit femeia cu dizabilități, iar cu această ocazie directorul general, Laura Camelia Vîlsan, a invitat femeile aflate la conducerea autorităților și instituțiilor publice din județul Sibiu pentru a prezenta femeile cu dizabilități din altă perspectivă, iar dizabilitatea să fie văzută ca abilitatea de a fi diferită.
 • Gala Sportivă a Persoanelor cu Dizabilitățieveniment organizat de către Directorul General, la Sala Transilvania în data de 24 octombrie 2019. Pentru a șasea oară consecutiv, aproximativ 200 de persoane cu dizabilităţi din județul Sibiu s-au bucurat de cel mai important eveniment sportiv organizat la nivelul județului dedicat acestora “Gala Sportivă a Persoanelor cu Dizabilități”. Evenimentul a fost organizat de către DGASPC Sibiu în parteneriat cu Motivation Romania și cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și are menirea să aducă multe zâmbete, veselie și voie bună participanților.
 • Angajatul anului 2019 – eveniment organizat în data de 19 decembrie 2019

Directorul General a organizat pentru al II-lea an consecutiv premierea celor mai buni angajați ai DGASPC Sibiu. Ei au primit în mod simbolic “premiul OSCAR” pentru activitatea desfășurată cu responsabilitate și profesionalism care a dus la creșterea calității serviciilor sociale.

În cadrul unei ceremonii de premiere, directorul general i-a premiat pe cei mai performanți angajați din cadrul Direcției și le-a oferit distincția “Angajatul anului 2019”. Chiar dacă lucrează în centre diferite, unii pentru copii, alții pentru adulți sau lucrează în teren ori la birou cu toţii au un lucru în comun: pasiunea cu care își fac treaba.

       4.   Împodobirea bradului de Crăciuneveniment organizat în data de 20 decembrie 2019 de către directorul general la sediul DGASPC. Păstrând tradiția de anul trecut, la DGASPC Sibiu bradul a fost împodobit de către cei 100 de copii din centrele de plasament Sibiu prezenți la eveniment. Și tot ei au fost cei care au creat o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă, cu poezii și colinde.

 • Concert de colindeeveniment organizat în data de 23 decembrie 2019la sediul Consiliului Județean Sibiu.

            Toți copiii din centrele de plasament au intrat în atmosfera magică a Sărbătorilor de iarnă. Grupul de colindători format din Robert Târnăveanu, Anca Maria Mărginean, Izabela Tomiță și Gabriel, dirijorul Ansamblului Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului a adus spiritul sărbătorilor de iarnă în cadrul unui concert de colinde special organizat pentru aceștia.

            Pe parcursul anului 2019, au fost derulate și monitorizate cele 7 parteneriate, prin care Consiliul Județean Sibiu, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, asigură cofinanțarea furnizării unor servicii care funcționează în parteneriat public-privat pentru:

 • Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Handicap Psihic “Gabriela” Sibiu înfiinţat prin

Grant Phare 2004/016-772.04.02.01.704 – aparţinând Asociaţiei DREAM

 • Centrul ocupaţional pentru persoane cu dizabilităţi, înfiinţat prin convenţie de parteneriat

încheiată între Consiliul Judeţean Sibiu, DGASPC – Sibiu, Consiliul local al municipiului

Sibiu şi Asociaţia Diakoniewerk Internaţional

 • Atelierele din cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa Mediaş
 • Centrul de Recuperare Neuromotorie “Pruncul Isus”- Mediaş înfiinţat de Asociaţia Caritas

Mitropolitan Greco – Catolic Blaj în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sibiu şi DGASPC

Sibiu – prin acordarea gratuită a spaţiului centrului de către Consiliul Judeţean Sibiu.

 • Complexul de servicii de zi, care funcţionează în cadrul Fundaţiei Un copil, o Speranţă Sibiu;
 • Centru de zi pentru copii cu tulburare din spectrul autist – pentru înfiinţarea în cadrul

Asociaţiei Sfântul Casian

 • Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu dizabilităţi sau boli cronice în colaborare cu Primăria Agnita

Prin aceste parteneriatele se urmărește încurajarea structurilor societăţii civile/primăriilor pentru activităţi de furnizare a serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.