Subiectele discutate astăzi în Şedinţa Colegiului Prefectural

0
65

Azi, 19.12.2023, începând cu ora 10:00, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect Mircea Dorin Crețu alături de subprefecți cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport privind acordarea beneficiilor de asistență socială la nivelul județului Sibiu în anul 2023.

Tema a fost prezentată dedoamnaGabriela Oltean, șef Serviciu Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială și Egalitate de Șanse din cadrulAgenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu, doamna

Unul dintre obiectivele principale ale A.J.P.I.S. Sibiu este administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat.

Toți cetățenii români, care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reședința în România, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România, au dreptul la beneficiI de asistență socială, în condițiile legii române și ale reglementărilor UE și ale acordurilor  și tratatelor la care România este parte.

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011, privind Legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Beneficiile de asistență socială administrate și gestionate de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inpecție Socială Sibiu sunt următoarele :

Beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a  riscului de excluziune socială, care se acordă persoanelor/familiilor fără venituri sau cu venituri reduse și care nu-și pot asigura la un moment dat nevoile traiului zilnic  și sunt destinate asigurării mijloacelor financiare minime necesare traiului zilnic, precum şi suplimentării veniturilor sau mijloacelor persoanei ori familiei:

 • Venitul minim garantat;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie;
 • Ajutorul de urgență.

Beneficii pentru susţinerea copilului şi a familiei, care au în vedere naşterea, educaţiaşiîntreţinerea copiilor.

 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție;
 • Alocația pentru susținerea familiei;
 • Alocaţia lunară de plasament;
 • Indemnizația lunară aferentă concediulului de acomodare;

Beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale.

 • Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
 • Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap;
 • Indemnizație acordată persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu;
 • ConformOUG nr 105/2021, privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii”, AJPIS decontează sumele aferente serviciilor de intervenție psihologică și psihoteraputică în cadrul acstui program. La nivelul judeţului Sibiu, numărul mediu de persoane care au beneficiat de decont în anul  2023 este de 87, cu suma totală de 86.040 lei.

Potrivit prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, se pot acorda subvenții de la bugetul de stat.

Pentru perioda ianuarie 2023 – 30 noiembrie 2023, AJPIS Sibiu a acordat beneficii de asistență socială unui număr mediu total de 146.736 beneficiari, suma totală plătită fiind de 550.387.536 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2024, va fi aplicată Legea nr. 196/ 2016 referitoare la venitul minim de incluziune (VMI). Măsurile adoptate prin această lege fac parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), capitolul 13 ”Reforme sociale”, având scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile, totodată diminuând sarcinile administrative pentru administrația locală și beneficiari.

Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF) se suspendă. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.

Principala dificultate cu care se confrunță AJPIS Sibiu este personalul insuficient, având în vedere volumul mare de muncă, complexitatea activităților desfășurate potrivit atribuțiilor legale, diversitatea beneficiilor de asistență socială gestionate și administrate de către instituție.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu, în calitate de reprezentant în teritoriu al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, respectiv al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, îşi propune îmbunătăţirea actului guvernamental prin aplicarea cu responsabilitate şi eficienţă a legislaţiei, politicilor şi strategiilor privind beneficiile sociale, serviciile sociale, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

II. Raport privind activitatea de inspecție și control desfășurată de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu, conform Planului anual de activități pentru anul 2023.

Tema a fost prezentată de doamna comisar șef, Daniela Elena Anghel.

Acțiuni de control derulate în anul 2023 conform Planului Anual de Activități.

In cursul acestui an au fost efectuate un număr total de  910 controale.

Aceste controale au inclus atât acţiuni tematice (ȋn numǎr total de 110), controale planificate (ȋn numǎr total de 125), controale cu alte autoritǎți (ȋn numǎr total de 167), acțiuni de control dispuse de Comisariatul General (ȋn numǎr total de 192), 203 inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actul de reglementare, 15 controale la instalații  care intrǎ sub incidența Directivei IED privind emisiile industriale cât şi 47 inspecţii la obiective noi, 30 inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse, autosesizări şi reclamaţii (ȋn numǎr de 145) vizând în esenţă, derularea activităţilor exclusiv în baza autorizaţiilor de mediu emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, conform prevederilor OM nr. 1798/2007, coroborat cu O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Principalele abateri constatate sunt următoarele:

 • desfăşurarea activităţilor fără a deţine autorizaţie de mediu, astfel fiind încălcate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absenţa documentelor doveditoare privind transportul deşeurilor pe teritoriul României, fiind încălcate prevederile HG nr. 1061/2008;
 • obturarea cursurilor permanente, astfel fiind încălcate prevederile  O.U.G. nr. 23/2008;
 • absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor generate ca urmare a desfăşurării activităţii de producţie, fiind încălcate prevederile HG nr. 856/2002;
 •    depozitarea necontrolată a deşeurilor, astfel fiind încălcate prevederile OUG 92/2021, OUG 23/2008 şi  HG nr.2293/2004, etc.

În ceea ce privește rezultatele controalelor acestea au fost următoarele:

 • impunerea unui număr total de 806 măsuri coercitive cu termene scadente de realizare şi verificarea realizării acestora;
 • dispunerea suspendării activităţii în 12 cazuri, până la obţinerea actelor de reglementare;
 • aplicarea de sancţiuni contravenţionale în cuantum de 1.551.500 lei;
 • intocmirea unei propuneri de începere a urmăririi penale;
 • conştientizarea operatorilor economici  cu privire la  importanţa şi necesitatea protecţiei mediului şi prevenirea poluării  mediului la nivelul organizaţiei.

Colaborarea interinstituţionalăs-a concretizat de la începutul  anului 2023 în efectuarea unui număr total de 167 acţiuni de control cu alte instituţii cum ar fi :Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sibiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Alba, Mureş şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Politia Locala Sibiu.

III. Activitățile întreprinse de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu privind prevenirea și combaterea zoonozelor

Tema a fost prezentată de domnul director executiv Șerban Constantin Țichindelean, după cum urmează:

Zoonoză, Zoonoze- Infecție contagioasă provocată de bacterii, virușuri, ciuperci, protozoare, viermi etc., comună omului și animalelor, transmisibilă direct sau prin intermediul unor insecte (conform dexonline.ro ) – din fr. Zoonose

Tipologii:

 • Zoonoze cu etiologie virală: Rabia ( Turbarea ), Influența Aviară
 • Zoonoze cu etiologie bacteriană: Salmonelozele Zoonotice, Tuberculoza,  Bruceloza, Antraxul, Leptospiroza, Listerioza, Borelioza, Botulismul, Yersinioza
 • Zoonoze cu etiologie prionica: Encefalopatiile Spongiforme Subacute Transmisibile ( ESB, EST )
 • Zoonoze cu etiologie parazitară: Trichineloza, Echinococozele, unele Ascaridioze, Cisticercoza, Toxoplasmoza

Rabia la speciile de animale sălbatice- VULPE –

    Obiectivele Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea Rabiei la vulpe în Romănia sunt următoarele:

 • implementarea politicii de combatere a Rabiei în România prin vaccinarea vulpilor;
 • controlul Rabiei la populaţiile de vulpi;
 • eradicarea Rabiei la vulpi în România.

Obiectivele Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în Romănia sunt următoarele:

 • implementarea politicii de combatere a turbării în România prin vaccinarea vulpilor;
 • controlul turbării la populaţiile de vulpi;
 • eradicarea turbării la vulpi în România.

       În acest sens, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, autoritate competentă la nivelul județului Sibiu, are următoarele atribuţii:

 evaluarea, procesarea şi gestionarea datelor privind evoluţia turbării pe teritoriul judeţului;

 • implementarea, monitorizarea şi controlul măsurilor precizate în Program;
 • asigurarea cooperării dintre medicii veterinari oficiali, gestionării fondurilor de vânătoare, cu inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare şi reprezentanţii administraţiilor ariilor protejate;
 • instruirea personalului sanitar-veterinar şi a personalului din fondurile de vânătoare în legătură cu prelevarea de probe şi trimiterea acestora către laborator;
 • monitorizarea si respectarea măsurilor prevăzute în Program de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

 • campanie de informare și avertizare a populației, prin afișarea de materiale informative în localități,
 • campania de vaccinare aeriană antirabică la vulpi, cu baza de plecare Aeroportul Târgu Mureș, fiind distribiute pe raza județului Sibiu, un număr de aproximativ 89.000 momeli vaccinale, cu o densitate de 25 momeli/km pătrat,
 • campania de vaccinare terestră, prin plasare în habitatul vulpilor, a 1750 momeli vaccinale, la 20 fonduri cinegetice,
 • campania de împușcare a vulpilor, în vederea prelevării de probe, cu scopul detecției marker-ului din vaccin. În campania din ianuarie 2023, au fost prelevate 108 probe, cu o detecție de 65% marker-ului vaccinal, rezultat considerat pozitiv.
 • testarea animalelor moarte din specia vulpe, șacal și urs, în direcția Rabiei. Au fost prelevate un număr total de 57 probe, care nu au evidențiat leziuni specifice Rabiei.

RABIA LA SPECIILE DE ANIMALE DOMESTICE

Vaccinarea antirabică carnasierelor domestice – 38650 animale vaccinate,

Controale oficiale având ca tematică Rabia:

    –   exploatații nonprofesionale – 233 controale,

    – canise, adăposturi de câini fără stăpân, pensiuni   canine – 15 controale, fiind aplicată o sancțiune contraventională în valoare de 4400 lei și 2 avertismente,

    –  cabinete medicale veterinare, circumscripții sanitare veterinare de asistență – 45 controale.

  Ultimul focar de Rabie în Județul Sibiu, a fost declarat în anul 2015 !

Salmonelozel e Zoonotice

Sunt boli transmise de la animale la om, cauzate de regulă de Salmonella Enteritidisau Salmonella Typhimurium.

     ACTIVITĂȚI  INTREPRINSE  PRIVIND  PREVENIREA  ȘI COMBATEREA

 ANALIZE DE LABORATOR:

 • probe de fecale de la fermele de păsări – 1188 la cerere; 164 în control oficial, 1 probă pozitivă,
 • probe de furaje – 15 probe,
 • probe de ouă consum – 43 probe,

Probe de produse alimentare de origine animală și nonanimală – 474 probe

Controale oficiale:

 • Ferme de găini outoare, pui broiler, stații de incubație, reproducție rase grele – 39 controale,
 • Unități de alimentație publică, procesare sau comercializare a produselor alimentare, activități de gestionare a alertelor – 30 controale,

Supravegherea stăriide sănătateaefectivelordepăsări domestice:

a)Activitatea este realizată de către medicii veterinari de liberă practică care au încheiat contracte de colaborare cu cele 14 exploatații comerciale avicole și de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, în cazul exploatațiilor nonprofesionale ( gospodăriile populației ).

b)Activități privindgestionarea unuifocar desalmonelozăzoonotică

 • Focarul a fost declarat la o fermă de găini outoare, fiind depistată Salmonella Typhimurium,
 • Activitățile de combatere s-au efectuat în conformitate cu Planul de măsuri adoptat de CLCB Sibiu,
 • Au fost evaluate un număr de 14190 păsări ( sacrificate ulterior ) și 288000 ouă provenite de la acestea ( prelucrate tehnic ).

TUBERCULOZA BOVINĂ

OBIECTIV – acordarea și menținerea statusului oficial indemn la infecția cu Mycobacterium Tuberculosis, prin testarea tuturor bovinelor și bubalinelor în vârstă de cel puțin 6 săptămâni.

 • Testarea se realizează prin inocularea intradermică a 0,1 ml Tuberculină bovină și 0,1 ml Tuberculină aviară, în două locuri separate, pe latura gâtului. Citirea testului și interpretarea rezultatelor se efectuează după 72 ore de la inoculare.
 • Număr total de exploataţii testate – 3041,
 • Număr de animale testate  – 43890 capete

   Toate exploatațiile de bovine de pe raza Județului Sibiu sunt indemne la TBC, ultimul focar de boală fiind stins în luna august 2022.

TRICHINELOZA

 • Boală parazitară, cu impact major, care se transmite de la animale la om, fiind produsă de un parazit numit Trichinella Spiralis.
 • Principalul rezervor şi vector al acestui parazit îl constituie animalele din preajma locuinţelor umane: şobolanii, şoarecii, carnivorele domestice (câinele şi pisica),  animale din zona silvatică (vulpe, jder, mistreț) şi porcii sau alte specii infestate.
 • Omul se îmbolnăvesţe consumând carne infestată de porc, nutrie, mistreţ, urs, neexaminată de medicul veterinar şi insuficient friptă, fiartă, sau preparată crudă, sărată, sau  afumată.

ACTIVITĂȚI INTREPRINSE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA

 • Activități de informare și conștientizare a populației privind importanța prevenirii Trichinelozei,
 • Organizarea la nivelul LSVSA SIBIU a serviciului de permanență, în vederea efectuării examenelor trichineloscopice,
 • Examinarea carcaselor porcilor sacrificați în abatoare – 26350 probe, cu rezultate negative,
 • Examinarea la nivelul LSVSA SIBIU a carcaselor porcilor sacrificați în gospodăriile populației și a porcilor mistreți vânați pe raza Județului Sibiu – 1183 probe, cu un singur rezultat pozitiv ( porc mistreț ),
 • Examinarea de catre medicii veterinari de liberă practică a carcaselor porcilor sacrificați în gospodăriile populației  –  1550 probe, cu rezultate negative

IV. Diverse.

La această secțiune din Ordinea de zi a ședinței, doamna Monica Moldovan, Consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu,în conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural,a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna noiembrie 2023, a prezentat stadiul proiectului după cum urmează:

1.  În urma analizării documentației depusă la Consiliul Județean Sibiu pentru emiterea autorizației de construire, s-a solicitat primăriei comunei Moșna  depunerea proiectului de rezistență, împreună cu referatul verificatorului de proiect,

2.Dcumentația a fost realizată și depusă spre verificare, însa verificatorul de proiect a solicitat ca aceasta să fie completată cu alte planuri și detalii de execuție. În prezent, se lucrează la întocmirea documentației solicitate de verificatorul de proiect, urmând ca imediat ce aceasta se va finaliza, referatul de verificare să fie transmis Consiliului Județean Sibiu, în vederea emiterii autorizației de construire.

La finalul ședinței grupul de colindători ai Academiei Forțelor Terestre  ”Nicolae Bălcescu” Sibiu și elevii Liceului Tehnologic “Johannes Lebel” din Tălmaciu, au încântat întregul auditoriu cu un program minunat de colinzi amintindu-ne de bucuria și emoția sosirii Sfântului Praznic al Nașterii Domnului, pentru care le mulțumim cu recunoștință.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.