ŞTIRI SIBIU – Ordonanța pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

0
179

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III poz. 2 din
Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are
montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea
competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care
certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este
eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de
a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul
de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță
de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.”
2. După articolul 22 se introduce un nou articol, art. 221, cu următorul cuprins:
„Art. 221 – (1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră și în cazul
în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentrației de alcool pur
în aerul expirat sau testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, iar în
urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive
consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive, cu ocazia procedurii de
recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe
psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de
circulație.
(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 08.00 a zilei următoare, dar nu
mai puțin de 12 ore.
3. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 39 – (1) La solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui
vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de
identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.
(2) Obligația de a comunica datele de identificare, prevăzută la alin.(1), se consideră
îndeplinită dacă proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul comunică numele,
prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul și seria actului de identitate
ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori, în cazul
cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în
străinătate, și seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat,
data eliberării acestuia și statul emitent.”4. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Vitezele maxime admise în afara localităților pentru categoriile de autovehicule prevăzute
la art. 20 alin. (2) sunt următoarele:
a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și
90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A și B;
b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și
80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A2, C, D și
categoria D1;
c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 70
km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 și C1;
d) 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere și mopede.
5. După articolul 54 se introduce un nou articol, art. 541, cu următorul cuprins:
„Art. 541 – (1) Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în
conducerea acestora pe drumurile publice.
(2) Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul
de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:
a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând
din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;
b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;
d) circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în
spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat,
de natură a intimida conducătorul acestuia;
e) folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat
conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;
f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una
dintre roți;
g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care
circulă în spatele acestuia;
h) realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau
rotirii acestuia;
i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a
stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.”
6. La articolul 97 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române;”
7. La articolul 97 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu
următorul cuprins:
,,e) interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de
conducere eliberate de o autoritate străină.”
8. La articolul 97, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră în cazurile
prevăzute la art. 22 alin. (63), (8) și art. 221.
(5) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române se dispune de către
poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114
alin. (1) și (2).”9. La articolul 97, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul
cuprins:
„(51) Interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui
permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune de către poliția rutieră pe a cărei
rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin.(1) lit.a), b) sau d)”.
10. la articolul 100 alineatul (1), punctele 6 și 13 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„6. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu
alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste
limita admisă;”
(…)
„13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu
trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate;”
11. La articolul 100 alineatul (3), literele b), c) și e) se abrogă.
12. La articolul 100 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu
următorul cuprins:
„i) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.”
13. La art. 101 alineatul (1), punctul 3 se abrogă.
14. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„8. conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace
de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcționare pe timp de noapte ori
fără îndeplinirea condițiilor tehnice minime stabilite prin regulament, conducerea unei biciclete
sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau
trotinete electrice a interdicției de trecere la culoarea roșie a semaforului, a semnalelor agentului
de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a
semnalelor, indicațiilor ori dispozițiilor polițistului rutier, nerespectarea de către conducătorul unei
biciclete sau trotinete electrice a interdicției privind circulația sub influența alcoolului, a
produselor ori substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a
interdicției privind interacțiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane
aflate în acesta ori a interdicției privind circulația în interiorul sau în afara localităților fără a purta
îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, stabilite prin regulament, sau nerespectarea
de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligației de a circula cu viteză redusă,
a obligației de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligației de a opri la
trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament;”
15. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 20 se introduce un nou punct, pct. 21, cu
următorul cuprins:
„21. Nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile
laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se
estompează vizibilitatea în timpul mersului.”
16. La articolul 101 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-
a produs un accident de circulație din care a rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube
materiale;”17. La articolul 101 alineatul (3), după litera d) se introduc patru noi litere, lit. e) – h), cu
următorul cuprins:
„e) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a
drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a
autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului
f) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;
g) nerespectarea regulilor privind depășirea;
h) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă
prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte
pagube materiale.”
18. La articolul 102 alineatul (1), punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,14. nerespectarea de către proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul a obligației de
a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere, datele de identificare ale
persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzută la
art.39.”
19. La articolul 102 alineatul (3), litera c) se abrogă.
20. La articolul 102 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, lit. g) și h), cu
următorul cuprins:
„g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a
produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube
materiale;
h) circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor.”
21. La articolul 102, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul
cuprins:
„(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de
sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce
pentru o perioada de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor
agricol sau forestier a următoarelor fapte:
a) depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și
pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate și verificate metrologic;
b) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte
ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;
c) efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau
de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe
un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile
dintre cele două părți carosabile.”
22. La articolul 103, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau
forestiere ori tramvaie se dispune:”
23. La articolul 103 alineatul (1), literele c)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„c) pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a
fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau
instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul deprocedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea
aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul
penal;
d) pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat
decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru
care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și
instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din
Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau
amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din
Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de
procedură penală;
e) pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat
printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin.
(1) și (3) din Codul penal.”
24. La articolul 103, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai
săvârșește, într-un interval de șase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă
prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4), perioada de
suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de
drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la
data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a
conduce.
(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării
contravenției. În situația în care a fost depusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare
și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care
conduc la realizarea cumulului prevăzut la alin. (1) lit. a), curgerea termenului de anulare se
suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării
acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești
prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând
sancțiunea contravențională complementară aplicată.”
25. La articolul 103, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul
cuprins:
„(9) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public aplicată
pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. d), art. 102 alin. (3) lit. a) sau
art. 102 alin. (4) lit. c) se majorează de drept cu 30 de zile, dacă prin aceasta s-a produs un
accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”
26. Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 104 – (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții, se reduce cu o
treime, de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost
săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după
caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.
(2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de
reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data
expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;b) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor
prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);
c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai
multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102
alin. (3) sau art. 102 alin. (4).”
27. Articolul 1041 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1041 – (1) În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și
suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de
suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă.
(2) Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu
suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de
circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a
conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune.”
28. La articolul 105, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„10. nerespectarea obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției
rutiere, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe
drumurile publice, prevăzută la art.39.”;
29. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 106 – Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină
susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin.
(1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a
conduce.”
30. La articolul 1061 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea
roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de
circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.
31. La articolul 1061, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în
cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare
agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c)
și d), până la expirarea perioadei acesteia.”
32. La articolul 1061, alineatul (4) se abrogă.
33. La articolul 1062, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau
1061, la orice serviciu al poliției rutiere.
34. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 107 – Sancțiunile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4),
precum și dispozițiile art. 103 alin. (2) și art. 1061 se aplică și instructorului auto atestat, aflat în
procesul de instruire practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, ori
examinatorului aflat în timpul desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea
permisului de conducere.”35. La articolul 108 alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„1. oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a
drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E);”
36. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 10 se introduce un nou punct,
pct. 11, cu următorul cuprins:
„11. nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de
a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie
automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de
acesta.”
37. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 5 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„5. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci
atunci când circulația acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu
excepția cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuțe cu
numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea
nu sunt conforme cu standardele în vigoare.”
38. La articolul 108 alineatul 1 litera d), punctul 7 se abrogă.
39. După articolul 109, se introduce un nou articol, art.1091, cu următorul cuprins:
„Art.1091 – În cazul contravențiilor prevăzute la art.102 alin.(1) pct.14 și la art. 105 pct. 10 nu
sunt aplicabile dispozițiile art.28 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2001, cu
modificările și completările ulterioare”.
40. La articolul 111 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art.
102 alin. (3) și (4), și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1);”
41. La articolul 111 alineatul (1), litera f) se abrogă.
42. La articolul 111, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d), la art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 102 alin.
(4) din prezenta ordonanță de urgență, precum și în cele menționate la art. 334 alin. (2) și (4), art.
335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal, dovada
înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație.
(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori
tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală
a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulație,
eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, în situația în care regula de circulație
încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin. (4), sau
dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.”
43. La articolul 111, partea introductivă a alineatului (8) se modifică și va avea următorul
cuprins:
,,(8) În cazul reținerii permisului de conducere pentru o perioadă determinată, cu eliberarea
unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile, suspendarea exercitării dreptului de aconduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie începe în unul din următoarele
cazuri:”
44. La articolul 114, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
,,(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în
următoarele cazuri:”
45. După articolul 114 se introduce un nou articol, art. 1141, cu următorul cuprins:
,,Art.1141 – În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă
acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art.114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune
interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu
ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile stabilite
prin regulament.”
46. La articolul 118, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 0000 a zilei
următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii
judecătorești prin care instanța a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea
contravențională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești.”
47. La articolul 118, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42), cu
următorul cuprins:
„(41) Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (4) se calculează pe zile pline, începând cu ora
00.00 a zilei următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. În situația în care
termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care
urmează.
(42) În situația în care, la data de la care se reia executarea suspendării dreptului de a conduce,
dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de
suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs
de executare.”
Art. II – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe,
Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. III – Dispozițiile art. I pct. 10-12, 14-21, 25, 28 și 35-38 intră în vigoare la 30 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe.
Art. IV – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3
august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin
prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.