ŞTIRI SIBIU – MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ, DIN 9 NOIEMBRIE

0
191
 1. Se propune menținerea coordonării operaționale a serviciilor publice de
  ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele
  județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, iar coordonarea poliției locale
  de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/inspectoratele județene
  de poliție se realizează în condițiile art. 521 din Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020,
  cu modificările și completările ulterioare.
  2. Se propune menținerea asigurării continuității activității centrelor
  rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
  pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii
  vulnerabile, precum și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu
  avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.
  3. Se propune menținerea obligației furnizorilor de servicii sociale de tip
  rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent
  la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul
  muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu
  respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
  autoritățile competente.
  4. Se propune menținerea obligației desfășurării, în regim permanent, a
  activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate
  temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a
  Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și
  conducere a intervenției.
  5. Se propune menținerea obligativității purtării măștii de protecție în toate
  spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de
  transport în comun, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății
  și al ministrului afacerilor interne.
  6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,
  8, 11 și 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
  sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu
  modificările și completările ulterioare.
  7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate
  publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi
  auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență
  a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără
  dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
  8. Se propune menținerea restricțiilor privind organizarea și desfășurarea de
  mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire,
  workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente
  private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor
  de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în
  spații deschise sau închise și desfășurarea acestora în condițiile punctelor 9-19.
  9. Se propune menținerea posibilității desfășurării activităților de pregătire
  fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente,
  antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României numai în Pagina 2 din 10

  condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
  ministrului sănătății.
  10. Se propune ca desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în
  spații închise sau deschise, să poată fi realizată fără participarea spectatorilor, în
  condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al
  ministrului sănătății.
  11. Se propune ca activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor,
  cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de
  spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și
  evenimentele culturale în spații închise sau deschise, să se desfășoare numai în
  condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
  12. Se propune ca, în condițiile pct. 11, organizarea și desfășurarea activității în
  cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise
  sau deschise să fie permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea
  maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție. Se propune ca participarea
  să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-
  CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
  a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  13. Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și
  rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de
  cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
  14. Se propune ca, în condițiile pct. 13, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor
  cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase să fie
  permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin al
  ministrului sănătății cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.
  15. Se propune menținerea interdicției desfășurării activităților recreative și
  sportive în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult
  10 persoane care nu locuiesc împreună. Se propune ca participarea să fie permisă
  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin
  ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
  16. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice
  instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice,
  în aer liber, sub supravegherea unui medic epidemiolog.
  17. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din
  domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
  acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp
  pentru fiecare persoană participantă și să fie respectate regulile de protecție
  sanitară.
  18. Se propune menținerea măsurii referitoare la organizarea de mitinguri și
  demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu
  purtarea măștii de protecție. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
  infectării cu virusul SARS-CoV-2. Pagina 3 din 10

  19. Se propune menținerea permisiunii de desfășurare a activităților de
  prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot
  participa cel mult 20 de persoane.
  20. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara
  locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2200-0500, cu următoarele excepții:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici
  realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau
  efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum
  ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
  persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
  călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului,
  asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru
  de familie;
  e) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-
  CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi
  și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac
  dovada îndeplinirii acestor condiții prin intermediul certificatului digital al Uniunii
  Europene privind COVID-19 sau prin documente, pe suport hârtie ori în format
  electronic, care să ateste vaccinarea sau existența unui test pozitiv antigen sau RT-
  PCR pentru SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile.
  21. Se propune ca la verificarea motivului deplasării în interes profesional,
  prevăzut la pct. 20 lit. a), persoanele să prezinte, la cererea personalului
  autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator
  ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
  22. Se propune ca la verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut
  la pct. 20 lit. b)-d), persoanele să prezinte, la cererea personalului autorităților
  abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
  23. Se propune ca declarația pe propria răspundere, prevăzută la pct. 21 și 22
  să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului
  activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
  24. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de
  Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii
  economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost
  stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea
  Institutul Național de Sănătate Publică.
  25. Se propune exceptarea de la prevederile pct. 24 a următoarelor categorii
  de zboruri:
  a) efectuate cu aeronave de stat;
  b) de transport marfă și/sau corespondență;
  c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
  d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la
  solicitarea unei autorități publice din România;
  e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
  operatorilor economici stabiliți în România;
  f) aterizări tehnice necomerciale;
  g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
  h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; Pagina 4 din 10

  i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
  din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
  autorității competente din statul de destinație;
  j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul
  Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor
  Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
  k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3
  la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
  Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
  sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
  1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,
  cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul
  de destinație.
  26. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de
  persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,
  potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau
  pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
  27. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
  următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
  27.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
  27.2 la frontiera româno-bulgară:
  a) Lipnița, județul Constanța;
  b) Dobromir, județul Constanța.
  28. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care
  desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor
  alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
  cafenelelor, în interiorul clădirilor și la terase, precum și a celor dispuse în
  interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele
  acestora să fie permisă până la 50% capacitatea maximă a spațiului în intervalul
  orar 0500-2100. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
  care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află
  în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2.
  29. Se propune ca măsurile prevăzute la pct. 28 să se aplice și operatorilor
  economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice
  închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi
  pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
  30. Se propune ca în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți
  la pct. 28 și 29 este restricționată sau închisă, să fie permisă prepararea hranei și
  comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu
  se consumă în spațiile respective.
  31. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor
  alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special
  destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu respectarea măsurilor de Pagina 5 din 10

  protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului
  economiei, antreprenorialului și turismului și al președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Se propune consumarea
  produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special
  destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber doar pentru persoanele care
  sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
  finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2.
  32. Se propune ca activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale, să
  fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-
  CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
  180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV2. Se propune ca măsura
  să nu se aplice persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea
  administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate
  de intrare, deplasare și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale.
  33. Se propune ca prin excepție de la pct. 32 pentru serviciile publice
  comunitare care funcționează în centrele și parcurile comerciale, accesul să fie
  permis și persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
  infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
  certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
  vechi de 48 de ore și care fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui
  document justificativ în format letric sau electronic.
  34. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca
  obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare să fie permisă
  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
  pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Se propune ca măsura să nu
  se aplice unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale,
  precum și benzinăriilor.
  35. Se propune ca activitatea de cazare în structurile de primire turistice să fie
  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-
  2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  36. Se propune menținerea interzicerii activității în baruri, cluburi și discoteci.
  37. Se propune ca operatorii economici care desfășoară activități de
  comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,
  inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să își organizeze şi să
  desfășoare activitatea în intervalul orar 0500-2100.
  38. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 37, în intervalul orar 2100-
  0500 operatorii economici să poată activa doar în relația cu operatorii economici cu
  activitate de livrare la domiciliu.
  39. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 37, în intervalul orar 2100-
  0500 unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare
  la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de
  persoane și de mărfuri să își poată desfășura activitatea în regim normal de muncă,
  cu respectarea normelor de protecție sanitară.
  40. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor Pagina 6 din 10

  comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și
  protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru
  personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor
  la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
  pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile
  stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului
  sănătății și al ministrului afacerilor interne.
  41. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
  comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor
  de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau
  punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și
  modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
  în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al
  ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
  42. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor
  de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de
  transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de
  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
  și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite
  prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății
  și al ministrului afacerilor interne.
  43. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de
  transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport
  persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de
  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
  și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite
  prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
  44. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să
  se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
  interne.
  45. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise
  în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă, fără a depăși 30% din
  capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp
  pentru fiecare persoană. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
  infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  46. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care
  desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare să fie permisă fără a
  depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Se propune ca participarea să fie
  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-Pagina 7 din 10

  2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  47. Se propune ca activitatea operatorilor economici care desfășoară activități
  de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de
  sport/fitness să se desfășoare în condițiile ordinului comun al ministrului tineretului
  și sportului și al ministrului sănătății.
  48. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
  domeniul jocurilor de noroc să fie permisă până la 30% din capacitatea maximă a
  spațiului. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care
  sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
  finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
  perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2.
  49. Se propune ca activitatea operatorilor economici care administrează săli de
  jocuri să fie permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în
  intervalul orar 0500-2100. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru
  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
  trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
  care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
  infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  50. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care
  administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau deschise să fie
  permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul
  orar 0500-2100. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
  care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află
  în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2.
  51. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
  activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin
  ordinul ministrului sănătății.
  52. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
  activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de
  cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de
  a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
  economiei, antreprenorialului şi turismului și al ministrului sănătății.
  53. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
  operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să
  asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și
  dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru
  vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
  ministrului afacerilor interne.
  54. Se propune menținerea obligației ca activitatea la nivelul cabinetelor
  stomatologice și unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile
  stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
  55. Se propune menținerea obligației ca activitatea în creșe, să se desfășoare
  numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației,
  al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
  56. Se propune ca activitatea operatorilor economici care desfășoară activități
  tip after-school să se desfășoare cu respectarea măsurilor de prevenire și limitarea
  a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Pagina 8 din 10

  57. Se propune permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
  activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și
  desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile
  respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației
  și al ministrului sănătății.
  58. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un
  interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să
  fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru
  elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se
  propune să se asigure, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în
  condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării
  necesităților de bază.
  59. Se propune ca activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante,
  definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind
  exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, cu
  modificările și completările ulterioare, să se desfășoare în condițiile stabilite prin
  ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al
  ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului
  muncii și protecției sociale.
  60. Se propune ca activitatea târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, definite
  potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și
  completările ulterioare, să fie permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă
  a spațiului, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor
  publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului
  sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale. Se propune ca participarea să
  fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-
  CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
  180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  61. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în
  regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, iar
  acolo unde specificul activității nu permite telemuncă sau muncă la domiciliu
  programul de lucru să fie organizat și să se desfășoare în schimburi, cu respectarea
  strică a măsurilor de protecție sanitară.
  62. Se propune ca organizarea activității la locul de muncă, să fie realizată cu
  respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește
  prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru asigurarea
  securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare
  al angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva
  virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la
  finalizarea schemei complete de vaccinare precum și de numărul de angajați aflați
  în intervalul de 180 de zile de la data testului pozitiv, pentru salariații care au fost
  confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, care dețin și prezintă
  angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
  63. Se propune ca accesul persoanelor, cu excepția angajaților, participanților în
  cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-
  jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică,
  persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum și
  persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei
  doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome
  și operatoriilor economici cu capital public să fie permis doar celor care fac dovada
  vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la Pagina 9 din 10

  finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui
  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
  rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
  SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă
  între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  64. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 63 să fie permis accesul
  avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995
  pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și
  completările ulterioare.
  65. Se propune ca măsurile prevăzute la pct. 63 să fie aplicate și pentru
  operatorii economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își
  desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.
  66. Se propune ca instituțiile publice și operatorii economici să întreprindă
  măsurile necesare pentru asigurarea accesului la serviciile publice oferite, în situații
  urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naștere și altele
  asemenea) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de
  infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul on-line, în
  spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte
  condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-
  2.
  67. Se propune ca accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau
  vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 să fie permis în lăcașurile de cult, unde
  se desfășoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective,
  și în unitățile de alimentație publică în care se comercializează produse alimentare
  și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor,
  bâlciurilor și talciocurilor, cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor
  de protecție sanitară.
  68. Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența cumulată a cazurilor
  calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei
  în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor
  cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință, comunicată comitetului
  județean/al municipiului București pentru situații de urgență de către Direcția pentru
  Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului
  Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a
  săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcția pentru Evidența
  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale județene,
  este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui
  nou set de date actualizate și se transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
  69. Se propune ca realizarea constatării încadrării în limitele de incidență
  cumulată a cazurilor la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în
  prezenta hotărâre să se realizeze în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin
  hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă
  pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
  municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând
  a fi reevaluate la finalul acesteia.
  70. Se propune ca direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
  municipiului Bucureşti să calculeze zilnic, pentru fiecare localitate din zona de
  competenţă, incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată
  potrivit dispozițiilor pct.68 şi să prezinte comitetului judeţean/al municipiului
  Bucureşti pentru situaţii de urgenţă analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
  constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre. Pagina 10 din 10

  71. Se propune ca zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou
  confirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații
  Speciale să prezinte automat, la ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul
  calculului ratei de incidență conform formulei de la pct. 68.
  72. Se propune ca atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu
  virusul SARS-CoV-2 să se realizeze prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii
  Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență
  a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare
  a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital
  al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata
  pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare sau în cazul
  persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale
  ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
  certificate, dovada să fie făcută prin intermediul unui document, pe suport hârtie
  sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de
  infecția cu virusul SARS-CoV-2.
  73. Se propune menținerea obligației pentru organizatorii/operatorii economici
  care desfășoară activități potrivit prezentei de a scana codul QR de pe certificatul
  digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea «Verificare reguli
  interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității,
  valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau
  informații din certificatul verificat sau documentele pe suport hârtie sau în format
  electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul
  SARS-CoV-2.
  74. Se propune exceptarea persoanelor, de la măsurile prevăzute în prezenta
  hotărâre, care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană
  cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului
  SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.