Ştiri Sibiu – Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 14 septembrie 2022

0
209

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind protecţia sistemelor informatice ale autorităților şi instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei

Proiectul de lege stabilește cadrul juridic și instituțional necesar în vederea interzicerii în România a achiziționării și utilizării de către autoritățile și instituțiile publice, de la nivel central și local, a produselor și serviciilor software de tip antivirus, cu proveniență din Federația Rusă.

În cazul în care există deja astfel de servicii deja achiziționate și/sau instalate, acestea vor fi deconectate și/sau dezinstalate, cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autorității pentru Digitalizarea României, Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Măsura a fost luată în contextul în care specialiștii avertizează că prezența software-urilor rusești de tip antivirus reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității cibernetice a autorităților și instituțiilor românești.

Tendința tuturor statelor membre ale Uniunii Europene este de  a emite recomandări sau acte normative care impun propriilor instituții publice să schimbe soluțiile antivirus dacă le folosesc pe cele care provin direct sau indirect din Federația Rusă, deoarece există riscul ca Rusia să exploateze aceste soft-uri într-un atac cibernetic.

Măsura este una temporară, în acord cu regulile prevăzute de art. 53 din Constituție,  și produce efecte pe întreaga durată a invaziei declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei, până la data semnării unui tratat de pace sau a unui acord permanent de armistițiu care să consfințească integritatea teritorială a Ucrainei.

II.            ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Actul normativ modifică Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în sensul eliminării exceptării de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real a regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

Prin această măsură se are în vedere conformarea imediată la Avizul motivat adresat României de către Comisia Europeană la data de 15 iulie 2022, în cauza 2020/2358.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea articolului 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Actul normativ extinde programul guvernamental prin care copii din  zonele defavorizate vor primi o masă caldă sau un pachet alimentar.

Astfel, în anul şcolar 2022 – 2023, pe perioada desfășurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Finanţarea Programului-pilot se alocă bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unităţile-pilot, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, astfel: în anul 2022 suma de 147 milioane lei, iar în anul 2023 suma de 207,9 milioane lei.

RGENȚĂHOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar

Actul normativ reactualizează cadrul normativ al stimulării performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, prin modificarea art.5 din anexa la HG nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de schimbările produse în legislația școlară și noilor cerințe economice ale vieții cotidiene.

Hotărârea vizează majorarea sumelor acordate sub formă de stimulente financiare elevilor premiați la competițiile internaționale organizate în țară sau la care participarea echipelor care reprezintă România este finanțată de Ministerul Educației.

Astfel, după indexarea semnificativă (în medie cu +70%) a premiilor acordate la etapele naționale ale olimpiadelor școlare (OUG 69/2022), Ministerul Educației continuă demersurile de stimulare a performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar și propune majorări de peste 70% față de nivelul existent actualmente.

Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele:

a) la etapa națională se acordă de către Ministerul Educației, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator al acestei etape a competițiilor:

– premiul I     – 1.000 lei;

– premiul II    –   700 lei;

– premiul III   –   500 lei;

– mențiune     –   300 lei.

b) la etapa internaţională a competițiilor școlare, categoria I, desfășurate la nivel mondial, se acordă stimulente în valoare de:

– premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut – 20.000 lei;

– premiul I/medalie de aur                               – 15.000 lei;

– premiul II/medalie de argint                         –  12.500 lei;

– premiul III/medalie de bronz                        – 10.000 lei;

– mențiune                                                       –   6.000 lei.

c) la etapa internaţională a competițiilor școlare, categoria a II-a, desfășurate la nivel european sau regional, se acordă stimulente în valoare de:

– premiul I/medalie de aur                                – 7.500 lei;

– premiul II/medalie de argint                          –  6.000 lei;

– premiul III/medalie de bronz                         –  4.500 lei;

– mențiune                                                        –  3.500 lei.

d) pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii premiat/premiați la competițiile școlare

internaționale categoria I și respectiv a II-a, se acordă aceleași stimulente în același cuantum. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obținerii performanței școlare.

Cuantumurile stimulentelor financiare acordate fiecărui elev care face parte din echipa/formația de elevi premiată la etapa națională a competiției școlare sunt următoarele:

– premiul I     –  600 lei;

– premiul II    –  400 lei;

– premiul III   –  200 lei.

Recunoașterea și stimularea înaltei performanțe obținute de elevi la competițiile școlare naționale și internaționale prin stimulente financiare majorate va spori interesul pentru educație, cultură, cercetare și va contribui la păstrarea resursei umane de valoare în țară.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7″

Prin această hotărâre s-au reaprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții mai sus amintit. Valoarea totală a investiției este de 66 milioane lei (inclusiv TVA) din care construcții-montaj în valoare de 56 milioane lei (inclusiv TVA), eșalonată pe 3 ani.

Proiectul, prin spațiile nou create, va avea în vedere creșterea nivelului de pregătire al studenților universității, cu efecte imediate asupra gradului de integrare al acestora în piața forței de muncă. De asemenea, se creează premisele asigurării facilităților necesare pentru creșterea economică durabilă și sustenabilă a economiei naționale.

Finanțarea investiției se va face din veniturile proprii ale ASE București, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației.

Durata de execuție a investiției este de 28 de luni.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023 şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora

Actul normativ stabilește cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023, precum și termenele de plată a acestora, astfel încât să nu mai existe întârzieri în plata burselor.

Astfel, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, în anul școlar 2022 – 2023, se menține la valorile din semestrul II al anului școlar 2021–2022.

Cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de:

a) 500 lei, pentru bursa de performanță,

b) 200 lei, pentru bursa de merit,

c) 150 lei, pentru bursa de studiu,

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Bursele se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă și se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.

Măsura are drept scop susținerea activității de învățare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor copiilor și tinerilor din România. De asemenea, este stimulată performanța școlară a elevilor, prin recunoașterea și promovarea excelenței.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Documentul aprobă specialitățile medicale și lista serviciilor medicale de telemedicină, precum și condițiile de organizare, funcționare și modalitățile de acordare a acestor servicii.

Se urmărește, astfel, instituirea unui complex de măsuri alternative care vizează protecția pacientului, precum și creșterea  posibilităților de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea de servicii medicale la distanță, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populației, îmbunătățirii sau menținerii stării de sănătate a pacienților.

Asigurarea calității serviciilor medicale furnizate prin telemedicină este responsabilitatea unităților sanitare care furnizează serviciul medical respectiv, iar calitatea lor va fi verificată de către structurile de control al calității serviciilor de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică.

Prin intermediul serviciului de telemedicină, doi sau mai mulți specialiști  în domeniul sănătății medici pot forma de la distanță grupuri multi-disciplinare de analiză, interpretare și diagnosticare a pacienților cu boli rare sau cazuri de boală cronică.

Actul medical furnizat prin telemedicină trebuie să respecte toate drepturile şi obligaţiile pe care le implică orice act medical. Pacientul poate să refuze interacțiunea prin telemedicină.

Pot fi acordate servicii medicale prin telemedicină în specialități începând de la anatomie patologică, alergologie și imunologie clinică, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie, diabet, hematologie, până la oncologie, oftalmologie, neurologie, medicină nucleară etc.

Comunicatul Ministerului Sănătății: https://www.ms.ro/2022/09/14/normele-de-aplicare-a-serviciilor-de-telemedicina-aprobate/

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare şi reparare în regim de urgenţă şi amenajări interioare, recompartimentări şi refacere finisaje Corp C1″, la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, judeţul Constanţa

Valoarea totală a investiției este de 55 milioane lei (inclusiv TVA) din care construcții-montaj 40 milioane lei (inclusiv TVA), eșalonată pe 3 ani.

Realizarea obiectivului are ca scop consolidarea elementelor de structură și îmbunătățirea protecției seismice. Prin aceste intervenții se vor păstra caracteristicile arhitecturale ale construcției. Finanțarea obiectivului se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, durata de execuție a investiției este de 36 luni.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației Române Anti-SIDA ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe radio 703-733 MHz/758-788 MHz, 738-753 MHz, 1452-1492 Mhz, 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz și 3400-3800 MHz

Actul normativ aprobat stabilește prețurile de pornire (prețuri minime sau de rezervare) pentru taxa de licență ce urmează a fi reper în cadrul procedurii de selecție competitivă ce se va organiza de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în 2022, precum și a modalităților/condițiilor de plată a taxelor de licență rezultate din procedură, în conformitate cu criteriile legale, astfel încât să asigure utilizarea eficientă și eficace a resurselor de spectru respective.

Hotărârea facilitează, de asemenea, îndeplinirea reformelor privind infrastructurile digitale, în particular a celei privind licitația 5G și asigurarea resurselor spectrale necesare pe termen lung. Organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio în anumite benzi de frecvențe radio este necesară pentru realizarea obiectivelor privind introducerea coordonată a serviciilor 5G în UE.

Utilizarea frecvențelor radio se realizează cu respectarea limitelor efectelor câmpurilor electromagnetice stabilite conform actelor normative în vigoare și în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană.

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărare împotriva inundaţiilor a municipiului Caransebeş, zona aeroport, zona Caransebeşul Nou, judeţul Caraş-Severin” aflate pe raza localităţii Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

Actul normativ prevede aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național ”Apărare împotriva inundațiilor a municipiului Caransebeș, zona aeroport, zona Caransebeșul Nou, județul Caraș-Severin” precum și fondurile necesare în acest sens.

Astfel, se alocă suma de 331 milioane lei pentru exproprierea terenurilor în suprafață totală de 157.554 mp.

Obiectivul se derulează în cadrul Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin HG 846/2010, fiind de o importanță deosebită pentru reducerea riscurilor la inundații.

Realizarea lucrărilor hidrotehnice pentru apărarea împotriva inundațiilor a municipiului Caransebeș, pe cei doi afluenți ai râului Timiș, sunt în conformitate cu practicile și politicile naționale și europene.

Realizarea obiectivului prezintă avantaje tehnice, economice și sociale, având un impact pozitiv asupra așezărilor umane și a altor obiective din incinta apărată. De asemenea, finalizarea obiectivului duce la îmbunătățirea mediului de afaceri.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri mobile şi imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,6662 ha, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” SA, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei – Vişeu de Sus – Borşa”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare clădire spital clinic judeţean de urgenţă «Sf. Apostol Andrei» din municipiul Galaţi”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare corp A, Complex Panduri (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, Bucureşti”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

Actul normativ prevede actualizarea situației imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire a municipiului Satu-Mare. Totodată, prevede suplimentarea sumei aferente despăgubirilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării cu circa 5,01 milioane de lei, pentru un număr de 347 de imobile necesar a fi despăgubite.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Buzău – Focşani”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

Actul normativ prevede aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Buzău-Focșani”, aflate pe raza municipiului Buzău și a localităților Vadu Pașii, Cochirleanca, Ziduri, Râmnicelu, Valea Râmnicului și Râmnicu Sărat din județul Buzău și pe raza localităților Sihlea, Dumbrăveni, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoacă, Vânători, Odobești și municipiul Focșani din județul Vrancea.

Totodată, se aprobă listele cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum și a imobilelor proprietate publică a statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere.

Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al investiției sunt în cuantum de 35.541.600 de lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Vaslui”, judeţul Vaslui

Prin hotărârea de guvern au fost aprobați următorii indicatori tehnico-economici: lungime drum 18,020 km; 9 structuri (poduri, pasaje, structuri casetate); 6 intersecții la nivel tip girație, 2 parcări de scurtă durată.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 655.602.000 de lei, iar durata de execuţie este de 24 luni.

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Realizarea acestei variante de ocolire conduce la scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul municipiului, asigurând dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, reducerea timpilor de parcurs, reducerea costului accidentelor, precum și reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Iacobescu Marcel-Petrică din funcţia de prefect al județului Gorj

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Cilibiu Cristina în funcţia de prefect al județului Gorj

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Voevozeanu Ana-Maria în funcţia de subprefect al județului Giurgiu

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităţilor specifice Societăţii Băiţa S.A., operator economic din domeniul resurselor minerale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea cadrului activităţilor şi a structurii funcţionale de la nivelul Guvernului pentru procesul de aderare al României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Memorandumul propune o formulă de regândire a arhitecturii instituționale și administrativă în relația cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru a face față în condiții de eficiență cerințelor de derulare a procesului de aderare la acest for interguvernamental.

Documentul prevede stabilirea unei coordonări executive colegiale a procesului de aderare la OCDE de către Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Afacerilor Externe, detaliind demersurile necesare în acest sens.

Prioritatea perioadei actuale în relația cu OCDE constă în redactarea de către România a Memorandumului Inițial, document care solicită o implicare susținută din partea tuturor instituțiilor cu responsabilități în procesul de aderare a României la OCDE. De asemenea, sunt necesare o serie de clarificări de natură instituțională și administrativă. 

IV.          NOTE

2.    NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea imobilului situat în bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, judeţul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 57570 Suceava, compus din teren în suprafaţă de 1440 mp şi două corpuri de clădire, C1 – beci şi C2 – rezervor de apa, din domeniul public al judeţului Suceava în domeniul public al statului şi administrarea Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, în vederea demolării celor două corpuri de clădire, C1 şi C2, şi edificării unui corp de clădire cu destinaţia sediu pentru Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice

3.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al unităţii administrativ-teritoriale Chiojdu, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al comunei Chiojdu şi cu drept de folosinţă Consiliul Judeţean Buzău, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, precum şi transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean al unităţii administrativ-teritoriale Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din proprietatea Consiliului Judeţean Buzău, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

4.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului-încăperii în suprafaţă de 26,28 mp, din domeniul public al judeţului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului – judeţul Suceava

Guvernul a luat act de aceste note.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.