Sibiu – Subiectele abordate in conferinţa de presă de astăzi, 25 februarie 2021

0
15

Stadiul licitației pentru reabilitarea Secției de Neurologie a Spitalului Județean Sibiu

Consiliul Județean Sibiu a finalizat evaluarea ofertelor depuse pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu – rest de executat”. Astfel, în data de 12 februarie 2021 a fost comunicat rezultatul evaluării, fiind desemnată câștigătoare Asocierea Total NSA AG Construct SRL – Hospital Technical Solutions SRL – Pro Hart Group SRL.

În cadrul procesului de evaluare, Consiliul Județean Sibiu a respins oferta operatorului economic NV Const SRL, aceasta fiind neconformă, întrucât nu a prezentat toate documentele solicitate prin caietul de sarcini. În consecință, comisia de evaluare nu a mai deschis oferta financiară, iar în evaluare au rămas ceilalți doi operatori economici, care au întrunit criteriile tehnice prevăzute în caietul de sarcini:

 • Asocierea Balor Cons SRL – SC Energotehnica SRL
 • Asocierea Total NSA AG Construct SRL – Hospital Technical Solutions SRL – Pro Hart Group SRL

Întrucât criteriul de atribuire a fost prețul cel mai mic ofertat față de valoarea estimată a contractului de 16.217.846,11 lei fără TVA, a fost desemnată câștigătoare Asocierea Total NSA AG Construct SRL, care a avut o ofertă financiară de 14.498.540,60 lei fără TVA. Asocierea Balor Cons SRL – SC Energotehnica a avut o ofertă financiară de 15.040.027,75 lei fără TVA.

În perioada prevăzută pentru contestații, respectiv 7 zile lucrătoare, firma  NV Const SRL a depus o contestație la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. În consecință, CJ Sibiu a depus toate diligențele și a transmis marți, 23 februarie 2021,  către CNSC punctul de vedere. Din experiența avută în achizițiile publice, CNSC va emite o decizie privind respingerea/ admiterea contestației doar la finalul lunii martie 2021.

Acest proiect se realizează cu ajutorul fondurilor guvernamentale atrase de CJ Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 29.425.527,54 lei cu TVA. Durata de execuție este de 12 luni, de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea totală a investiției este de 38.864.087,38 lei cu TVA, din care contribuția CJ Sibiu este de 9.424.484, 57 lei. Prin proiect au fost prevăzute și dotări în valoare de aproximativ 13 milioane lei, care au fost deja achiziționate.

Detalii privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Anunțul, împreună cu Bibliografia și Temele pentru proiectul de specialitate au fost publicate în data de 19 februarie 2021 pe site-ul Spitalului Județean, la rubrica Carieră: https://www.scjs.ro/anunturi/pdf/Anunt%20concurs%20Director%20Financiar-Contabil%2002_2021.pdf și pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, la rubrica Locuri de muncă, secțiunea Oportunități de angajare la servicii subordonate: https://www.cjsibiu.ro/1-oportunitati-de-angajare-la-servicii-subordonate/

Candidații trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profilul economic și să aibă cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

 • Data limită de depunere a dosarelor: 5 martie, ora 15
 • Data afișării rezultatului final: 22 martie, ora 15

Concursul constă în 3 probe:

 • Proba scrisă, constând într-un test grilă, va avea loc în 15 martie, ora 10
 • Proba de susținere a proiectului de specialitate va avea loc în 17 martie, ora 10
 • Interviul de selecție va fi organizat în 17 martie, ora 13

Temele cadru pentru proiectul de specialitate sunt următoarele:

 1. Analiza situația economico-financiare a spitalului
 2. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanță economico-financiari
 3. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului
 4. Strategia managementului în activitatea de investiții

Comisia de concurs va fi formată din 3 membri, astfel:

 • Un reprezentant al președintei CJ Sibiu, desemnat prin Dispoziția nr.37/2021
 • doi reprezentanți ai CJ Sibiu, aprobați prin hotărâre de CJ în ședința ordinară de CJ din 25.02.2021, punctul 8 de pe ordinea de zi (Ec. Ștefan Opriș – Director executiv economic CJ Sibiu; Ec. Lenuța-Alina Graur – Director financiar-contabil Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu)

Comisia de soluționare a contestaților va fi formată tot din 3 membrii:

 • un reprezentant al președintei CJ
 • doi reprezentanți ai CJ Sibiu (Ec. Claudiu Stupar – Director general adjunct, DGASPC Sibiu; Ec. Nicoleta Dorina Rasa – Director financiar-contabil, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu)

La concursul organizat anterior, pentru care CJ Sibiu a făcut o largă mediatizare, s-au înscris doi candidați, care însă nu au promovat proba scrisă susținută în data de 26 ianuarie 2021.

Ce hotărâri de impact au adoptat consilierii județeni în ședința ordinară din 25 februarie?

Ședința ordinară de consiliu județean din data de 25 februarie 2021 a avut pe ordinea de zi 21 de proiecte de hotărâre, alături de câteva informări și rapoarte, precum și Planul Strategic al ATOP pe anul 2021.

Din cele 21 de proiecte, 4 proiecte au vizat domeniul asistenței sociale:

 • Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare al Centrului de Plasament Orlat și al Centrului de Îngrijire și Asistență Agârbiciu – ambele servicii sociale din structura DGASPC
 • Reorganizarea Centrului de Plasament pentru Copii cu Dizabilități ”Speranța” Sibiu prin înființarea a patru servicii noi rezidențiale, respectiv 4 căsuțe de tip familial denumite: Andrei, Adriana, Alexandra și Răzvan, precum și înființarea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități. Cele cinci structuri vor fi organizate sub forma unui complex de servicii, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Sibiu
 • Reorganizarea Complexului de servicii ”Prichindelul” Sibiu, prin înființarea a două servicii sociale:
 • Centrul de zi de recuperare pentru copilul cu tulburări din spectrul autist
 • Centrul de consiliere și suport pentru victimele infracțiunilor

Alte proiecte importante:

 • Stabilirea programului audiențelor acordate cetățenilor de către președinte, vicepreședinți și consilieri județeni în mandatul 2020 – 2024
 • Desemnarea reprezentanților CJ Sibiu în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la SCJU Sibiu, respectiv in comisia de soluționare a contestațiilor
 • Închirierea prin licitație a unor spații din incinta terminalului Aeroportului Internațional Sibiu: un spațiu cu destinația rent a car, un spațiu cu destinația alimentație publică, două spații cu destinația camere tehnice, un birou și o magazie
 • Trecerea din proprietatea publică  județului Sibiu în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. a șapte tronsoane în suprafață totală de 13.074 mp din DJ 106 D în vederea realizării Autostrăzii Sibiu – Pitești, secțiunea 1 Sibiu – Boița. Valoarea de inventar

Totală a imobilelor teren din drumul județean este de 46.071,20 lei.

 • Aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție al proiectului ”Reabilitarea tehnică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Pavilionul II și Pavilionul Administrativ, finanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Interes crescut pentru modernizarea celor 35 de km din drumul județean 106 B, de la A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu: 8 asocieri de firme din țară și străinătate și-au depus ofertele!

 • Valoarea estimată a contractului: 107.574.917,68 lei fără TVA

Modernizarea drumului județean 106 B, de la autostrada A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu, în lungime de aproximativ 35 km, este unul dintre cele trei proiecte de infrastructură rutieră pentru care CJ Sibiu a atras finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, alături de DJ 106 Agnita – Sighișoara și DJ 141 Mediaș -Bârghiș.

 • Contractul de finanțare a fost semnat în data de 1 februarie 2018
 • Valoarea totală a proiectului este de 121.135.517,17 lei, inclusiv TVA
 • În luna octombrie 2019, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției la faza Proiect Tehnic. Astfel, valoarea totală a investiției fără TVA a fost de 108.901.708,97 lei din care C*M de 98.287.125,76 lei
 • Termenul pentru execuția lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere
 1. Prima licitație pentru lucrările de execuție a fost lansată în data de 03.01.2020.

A fost depusă o singură ofertă, care a fost declarata neconformă, pentru că nu au fost îndeplinite toate cerințele din caietul de sarcini.

 • A doua licitație a fost reluată în data de 24.05.2020

Au fost doi ofertanți, însă ofertele au fost neconforme:

 • unul dintre  ofertanți nu a îndeplinit cerințele din caietul de sarcini, depunând o ofertă alternativă, cu alte tipuri de lucrări şi cantități
 • celălalt ofertant a fost respins în etapa financiară, date fiind abaterile financiare ce depășeau 1% din valoarea ofertată

După derularea și anularea celor 2 proceduri de licitație, dat fiind dezinteresul participanților (unul, respectiv doi ofertanți) pentru o lucrare de o asemenea valoare mare dar şi clarificările operatorilor economici din perioada licitațiilor, CJ Sibiu a concluzionat că valoarea estimată a investiţiei este subevaluată, fapt confirmat şi de proiectant care, faţă de momentul întocmirii documentaţiei tehnice, a considerat oportun şi necesar optimizarea proiectului, în sensul actualizării valorii proiectului cu preţurile actuale.

Astfel, prin adresa nr.11095/08.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Sibiu cu nr.14487/09.09.2020, operatorul economic Asocierea SC Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingenieria a adus la cunoștință faptul că în situația economică națională au intervenit o serie de schimbări relevante pentru proiect, care au condus la necesitatea actualizării preţurilor unitare la o parte din articole. Conform adresei menționate, schimbările care au condus la necesitatea revizuirii listelor de cantități estimate de lucrări și actualizării prețurilor unitare la articole sunt legate de creșterea prețurilor unor materii prime, materiale de construcții și combustibil ce intervin în prețul unor articole de referință din proiect.

În consecință, noua valoare a investiției a fost aprobata prin HCJ nr. 254/36.11.2020 și  este de 117.984.506,69 lei fără TVA din care C*M de 107.574.917,68 lei.

 • A treia licitație a fost lansată în data de 31.12.2020
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.02.2021
 • Valoarea estimată a contractului: 107.574.917,68 lei fără TVA
 • Au fost depuse 8 oferte din partea unor asocieri de operatori economici din țară și străinătate, acestea însumând 48 de firme/subcontractanți

Comisia de evaluare a ofertelor estimează că finalizarea procedurii de atribuire va avea loc în cursul lunii mai 2021.

Primele Căsuțe de Tip Familial în județul Sibiu

 • Patru Căsuțe de Tip Familial
 • Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități

Consiliul Județean Sibiu a demarat o amplă procedură de reorganizare a centrelor de plasament pentru copiii din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, având în vedere prevederile legislative din acest domeniu.

După mai multe întâlniri cu reprezentanții DGASPC și în urma vizitelor în centre efectuate de vicepreședintele CJ Sibiu Vlad Vasiu alături de reprezentanții grupului de lucru pe domeniul asistenței sociale numit de președinta CJ Sibiu Daniela Cîmpean, consilierii județeni au votat în ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu, din data de 25 februarie 2021,  înființarea Complexului  de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități „Speranța ” Sibiu care va cuprinde patru Căsuțe de Tip Familial și un Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.

Cele patru căsuțe vor avea o capacitate de 10 locuri/căsuță, iar Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități va avea o capacitate de 100 de locuri, 40 pentru beneficiarii din complex și 60 pentru beneficiarii din comunitate.

Mă bucur că într-un timp atât de scurt cu toții ne-am mobilizat pentru ca județul Sibiu să facă primii pași în reorganizarea serviciilor de asistență socială. În doar câteva luni de la formarea grupului de lucru, munca acestuia dă roade și îi îndemn pe colegii mei să continue pe acest drum”.- Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Am efectuat vizite la toate centrele destinate copiilor pentru a cunoaște îndeaproape nevoile fiecărui centru. La Centrul Speranța am fost surprins plăcut  să găsesc o organizare riguroasă, un centru care oferă condiții ce creează beneficiarilor confortul unei familii, iar cazarea  copiilor în cele patru căsuțe ne-a făcut să urgentăm toate demersurile pentru ca acestea să fie licențiate de ANDPDCA în vederea funcționării lor în regim de căsuțe de tip familial”. – vicepreședinte CJ Sibiu, Vlad Vasiu.

Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilități  Speranța Sibiu a  funcționat ca un serviciu social unic. Odată cu înființarea celor patru Căsuțe de tip Familial acestea vor acoperi necesitățile copiilor privind odihna, prepararea hranei, educația, igiena.

Consiliul Județean Sibiu a primit acordul de mediu pentru noul spital județean. Urmează obținerea autorizației de construire

Proiectul noului spital județean de urgență Sibiu a mai trecut de o etapă importantă și anume obținerea acordului de mediu. Un aspect demn de evidențiat este faptul că în cadrul procedurii care stă la baza emiterii acordului de mediu nu a fost înregistrată nicio sesizare sau contestație referitoare la impactul asupra mediului pe care l-ar putea avea cea mai mare investiție a Consiliului Județean Sibiu, inițiată de președinta Daniela Cîmpean.

Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul Construire spital clinic de urgență Sibiu a fost supus dezbaterii publice, însă niciun cetățean sau vreo instituție/organizație nu au depus obiecții.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:

 • anunţ public afişat la sediul şi pe website-ul APM Sibiu în data de 27.08.2020
 • memoriul de prezentare a fost postat pe website-ul APM Sibiu la data de 27.08.2020
 • anunţ public afişat la sediul Primăriei municipiului Sibiu: 21.08.2020
 • anunţ public pe website-ul Consiliul Judeţean Sibiu: 21.08.2020
 • anunţ public afişat la amplasamentul propus pentru implementarea proiectului 21.08.2020
 • anunţ public afişat la sediul Consiliului Judeţean Sibiu: 21.08.2020

Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

 • anunţ public afişat la sediul şi pe website-ul APM Sibiu în data de 09.10.2020
 • draft decizia etapei de încadrare postată pe site-ul APM Sibiu la data de 09.10.2020
 • anunţ public afişat la sediul Primăriei Sibiu nr. 71157/07.10.2020
 • anunţ public pe website-ul Consiliului Judeţean Sibiu la data de 07. 10.2020
 • anunţ public în presa locală Tribuna Sibiului în data de 08.10.2020

Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului:

 • afişarea raportului privind evaluarea impactului asupra mediului, pe website-ul APM Sibiu în data de 11.12.2020

Afişare anunţ consultare publică:

 • afişare anunţ consultare publică pe website-ul şi sediul APM Sibiu 11.12.2020
 • afişare anunţ consultare publică pe website-ul Consiliului Judeţean Sibiu în data de 11.12.2020; anunţ public în presa locală Tribuna Sibiului 14.12.2020
 • publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor până la data de 14.01.2021
 • Raportului privind impactul asupra mediului au fost disponibil la sediul instituţiei spre consultare şi a fost postat pe website-ul APM Sibiu în data de 11.12.2020

Decizia de emitere a acordului de mediu:

 • anunţ public afişat la Primăria Municipiului Sibiu la data de 29.01.2021
 • anunţ public pe website-ul Consiliului Judeţean Sibiu la data de 29.01.2021
 • anunţ public apărut în ziarul Tribuna Sibiului la data de 01.01.2021
 • anunţ emitere acord de mediu postat pe website -ul APM Sibiu la data de 04.02.2021 şi afişat la sediul instituţiei
 • decizia de emitere a acordului de mediu nr. 01/09.02.2021, afişată pe website-ul APM Sibiu la data de 09.02.2021

Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative asupra mediului evidențiază faptul că:

 • proiectul propus se realizează conform celor mai bune practici în domeniul sanitar, dotările şi echipamentele prevăzute sunt de înaltă performanţă şi la standarde europene
 • proiectul propus nu are efecte semnificative asupra mediului şi a sănătăţii umane în context transfrontier

Astfel, impactul cumulat, respectiv amplasarea proiectului, mobilarea complementară a terenului, precum şi măsurile propuse prin proiectul tehnic şi soluţiile constructive, contribuie semnificativ la reducerea nivelului de zgomot la receptor şi menţinerea calităţii aerului în zonă.

În acest context, la începutul lunii martie, Consiliul Județean Sibiu va depune proiectul la Primăria Municipiului Sibiu în vederea obținerii autorizației de construire.

O nouă investiție finalizată de Consiliul Județean Sibiu: reabilitarea și modernizarea DJ 107 B Păuca – Slimnic

 • În lungime de 33 km, drumul leagă Valea Târnavelor de Țara Secașelor și de județul Alba
 • A fost cel mai mare șantier din județul Sibiu!
 • Valoarea lucrărilor de execuție: 106.232.028,73 lei cu TVA

Luni, 22 februarie 2021, Consiliul Județean Sibiu a semnat împreună cu reprezentanții constructorului STRABAG SRL procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de execuție pentru Obiectiv de investiții: ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 107 B Păuca – Alămor – Mândra – Slimnic”.

”Suntem foarte mulțumiți de cum au decurs lucrările și apreciem profesionalismul constructorului: portofoliul de proiecte mari în domeniul infrastructurii de drum și-a spus cuvântul.  Pe parcursul execuției lucrărilor am făcut mai multe vizite inopinate și am fost plăcut surprinsă de organizarea și ritmul de lucru de pe șantier. Suntem convinși că prin această investiție a Consiliului Județean Sibiu, localitățile tranzitate de drumul județean 107 B au create premisele unei dezvoltări economice”, – Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Lungimea drumului modernizat este de peste 33 km, iar valoarea lucrărilor de execuție se ridică la 106.232.028,73 lei cu TVA, din care 88.913.948,89 lei au fost asigurați din fonduri guvernamentale atrase de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), iar restul a fost acoperit cu sume de la bugetul local al județul Sibiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here