Şedința Colegiului Prefectural 28.05.2024

0
9

Azi,28.05.2024, începând cu ora 10:00, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect, Mircea Dorin Crețu alături de doamna subprefect,Minea Maria și domnul secretar general, Marius Oltean,avândurmătoarea ordine de zi:

 1.         Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – Economie socială, o șansă la dezvoltare, temă prezentată de domnul director Cosmin Adrian Roșu.

Din anul 2016, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Sibiu,

 prin Compartimentul de Economie Socială oferă consultanță în ceea ce privește eliberarea atestatului de întreprindere socială, precum şi a mărcii de întreprindere socială de inserţie.

                       În întreprinderile de economie înființate au fost angajate peste  450 de persoane, din care 40 sunt persoane care fac parte din grupul vulnerabil conform prevederilor Legii 219/2015 privind economia socială (persoane cu handicap, tineri proveniți din cetrele de plasament, persoane aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, etc.).

                       Condițiile privind eliberarea atestatului și a mărcii de întreprindere socială de inserție sunt reglementate de Legea 219/2015 privind economia socială și normele de aplicare aprobate prinH.G. nr.585/2016.

                        Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic și social,  servind interesul general, interesele unei colectivităţişi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Conf art.3, alin. 1 din Legea 219/2015, pot fi întreprinderi sociale:

 1. societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
  b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi aluniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificărileşi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) Cooperativele agricole, care funcționează în baza Legii cooperației agricole, nr. 566/2004;

h) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

Acordarea atestatului de întreprindere socială.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, denumit în continuare atestat.


             Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.

Se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şifuncţionarerespectareacumulativă a următoarelor criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat, scopului social şi rezervei statutare;

se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

c)aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşeascăraportul de 1 la 8.Perioada pentru care se acordă este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, dacă certifică scopul social al întreprinderii sociale şi conformarea acesteia la principiile enunţate la art. 4, după cum urmează:

 • prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 • solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
 •  proces decizional transparanet și responsabil în interesul colectivității pe care o reprezintă.


Acordarea mărcii sociale. Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale şi are valabilitate de 3 ani de la data emiterii. Marca socială se acordă  întreprinderii sociale care:

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şişomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Având un început ”timid” în primii ani după apariția Legii 219, până în prezent Compartimentul de Economie Socială, al AJOFM Sibiu a atestat 104 întreprinderi de economie socială din care, 22 au primit certificatul de întreprindere socială de inserție.
Odată cu acordarea atestatelor, au fost create noi locuri de muncă pentru, 375 de persoane, din care 45 sunt persoane care fac parte din grupul vulnerabil conform prevederilor Legii 219/2015 privind economia socială (persoane cu handicap, tineri proveniți din centrele de plasament, persoane aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, etc.).


La sfârșitul anului 2023, erau active în județul Sibiu, 77 de întreprinderi sociale/de inserție. Conform raportărilor întreprinderilor certificate până în prezent, activitățile desfășurate de acestea se prezintă astfel:

 • sprijin acordat  persoanelor din grup vulnerabil în vederea integrării precum și pentru îmbunătățirea abilităților de muncă și cele sociale;
 • oferirea de servicii educaționale și de îngrijire, la copii si adulti din medii defavorizate sau pentru persoane cu venituri reduse;
 • organizare de activități sportive în aer liber;
 • producerea și comercializarea on line sau prin magazinele proprii a  produselor bio din miere, fabricarea prajiturilor precum și a produselor de patiserie;
 • servicii de cazare și turism;
 • activități de tipărire, etc.
 • Situațiile de urgență generate de arderile de miriști și resturi vegetale pe terenurile arabile și pajiști, produse pe raza județului în prima parte a anului 2024 și măsurile necesare a fi implementate pentru prevenirea acestora, temă prezentată de domnul Lucian Trefaș, inspector șef ISU Sibiu.

Situația operativă în primele patru luni ale anului 2024.

Din analiza situaţiei operative înregistrată în zona de competenţă reiese faptul că, fără a fi luate în calcul urgențele medicale, în primele patru luni ale anului curent Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu, împreună cu serviciile voluntare de la nivelul unităților administrativ-teritoriale și personalul specializat din cadrul Direcției Silvice Sibiu au intervenit la un număr de 1178 apeluri de urgenţă. Dintre acestea, 237 de solicitări se referă doar la incendiile de vegetație uscată, culturi, pășuni, pajiști și litieră, reprezentând un procentaj de 21,12 %.

Din totalul de 237 de intervenții la incendii de vegetație uscată, 210 au fost gestionate de către echipaje ale I.S.U. Sibiu, dintre care 17 în cooperare cu S.V.S.U. și angajați ai ocoalelor silvice. Restul de 27 de incendii au fost stinse exclusiv de serviciile voluntare pentru situații de urgență.

În ceea ce privește suprafața totală afectată de arderile necontrolate de vegetație, se observă, de asemenea, o creștere semnificativă comparativ cu intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie anul trecut, respectiv, 947 hectare în 2024, față de 227 hectare în 2023.

Din punct de vedere al efectelor produse asupra mediului, cea mai semnificativă ardere necontrolată a avut loc în intervalul 09.04.2024, ora 15:21 – 10.04.2024, ora 07:00, când personalul de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Miercurea Sibiului și Punctul de Lucru Săliște a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată ce a afectat aproximativ 120 hectare de pajiște și pășunat în zona Tilișcuța, între localitățile Săliște și Tilișca.

Concluzii. În contextul creșterii constante și semnificative a numărului de intervenții la arderi necontrolate de vegetație, în conformitate cu ordinul inspectorului general și planul propriu al I.S.U. Sibiu, personalul specializat din cadrul inspectoratului și din cadrul subunităților de intervenție au participat zilnic la acțiuni de informare preventivă și misiuni de patrulare pentru depistarea focarelor din zona de competență.

Cauza principală a manifestării incendiilor de vegetație uscată rămâne, ca în fiecare an, factorul uman. În ciuda eforturilor depuse în vederea

diminuării acestui fenomen și de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile la care se expun, aceștia recurg în continuare la arderea miriștilor, considerând această practică tradițională cea mai puțin costisitoare, dar și cea mai benefică pentru materia organică din sol, deși arderea vegetației este strict interzisă.  

Se impune un sprijin mai vizibil din partea autorităților locale pentru reducerea numărului de intervenții, care se produc în proporție covârșitoare în mediul rural. În primul rând, cetățenilor le trebuie adus la cunoștință faptul că arderea resturilor vegetale de pe terenurile proprietate privată se face numai după obținerea permisului de lucrul cu focul, a cărui emitere se face prin grija primarului și înștiințarea autorităților competente.

Totodată, este necesară susținerea crescută din partea membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în vederea:

-organizării de patrulări în zonele cu risc crescut de pe raza unității administrativ-teritoriale proprii,

-intensificarea activităților de informare preventivă și instruire cu cetățenii privind măsurile de apărare împotriva incendiilor,

-executarea de exerciții cu personalul propriu al S.V.S.U., în special în zonele cu risc de incendiu, greu accesibile ori cu acces îngreunat spre sursele de alimentare cu apă,

-asigurarea rezervelor de apă la nivelul primăriilor, pentru facilitarea alimentării autospecialelor și utilajelor de stins incendii, prin amenajarea unor rampe de alimentare, introducerea de hidranți, amenajarea de căi de acces spre sursele naturale de apă ori asigurarea unor rezerve permanente (bazine de apă, butoaie etc.) pentru folosirea, la nevoie, în vederea limitării la maxim a efectelor acestor situații de urgență.

3. Situația acțiunilor de control desfășurate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sibiu și Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu în perioada Sărbătorilor Pascale 2024.

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu. Raportul de activitate a fost prezentat de domnul director adjunct, Flucuș Flavius.

În urma activităților desfășurate, având ca obiectiv verificarea modului de producție, prelucrare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare in perioada premergătoare cât și în timpul Sărbătorilor Pascale 2024, au fost verificate de către inspectorii D.S.V.S.A. Sibiu,  următoarele obiective supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor:

–        Hipermarket-uri/supermarket-uri : 6;

–        Magazine alimentare : 51;

–        Depozite alimentare : 3;

–        Abatoare : 2;

–        Unitate procesare carne : 1;

–        Carmangerii : 7;

–        Târg Paști/Piețe agroalimentare : 27;

–        Unități panificație : 5;

–        Pescării:3;

–        Măcelărie : 1;

–        Catering : 1;

–        Laboratoare cofetărie-patiserie : 9;

–        Pensiuni turistice : 18;

–        Alimentație publică: 43

–        Controale in trafic: -1

Total: 178 obiective

Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor H.G. nr. 984/2005, în valoare totală de 497.600 lei precum și 22 avertismente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, 2 Ordonanțele de suspendare a activității, fiind confiscate și un număr de 1260 ouă, 38 kg. carne miel, 38 kg. brânzeturi.  

           Principalele neconformități depistate au fost: depozitarea, ambalarea, igiena si etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa marcării ouălor, comercializarea produselor cu termen de valabilitate expirat, precum și nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor si a  ustensilelor de lucru folosite.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sibiu.

     Doamna Amalia Cindrea, comisar șef adjunct a prezentat Informarea privind rezultatele acțiunilor  efectuate de către comisarii CJPC Sibiu pentru respectarea Hotărârii Colegiului Prefectural nr.3 din data de 26.03.2024 privind aprobarea Planului de măsuri pentru buna desfășurare a activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, atât în perioada premergătoare, cât și în timpul  Sărbătorilor Pascale 2024, la nivelul județului Sibiu.

În perioada 27.03.2024-07.05.2024, comisarii CJPC Sibiu, au efectuat în județul Sibiu, acțiuni de control, în echipe ale Comisariatului Județean sau în echipe mixte cu alte Instituții ale statului, după cum urmează:

S-au verificat un număr total de 252 operatori economici: în magazine alimentare și nealimentare, supermarketuri, hipermarcheturi, târguri specifice, piețe agroalimentare și unități de alimentație publică,  din județul Sibiu.

            La un număr de 227 operatori economici, au fost găsite abateri de la legislația protecției consumatorilor. S-au controlat 18.699 kg de produse, dintre care  s-au găsit 4.675 kg de produse cu abateri. Pentru abaterile constatate la produse și servicii oferite consumatorilor, s-au întocmit 227 PVCC cu  sancțiuni contravenționale, dintre care: 95 amenzi contravenționale în valoare totală de 864.500 lei și 132 avertismente.

              S-au dispus măsuri de :

       – Oprire definitivă de la comercializare pentru produsele expirate și neconforme   pentru 814 kg în valoare de 20.353 lei.

       – Oprire temporară de la comercializare până la remedierea deficiențelor   constatate pentru  1.125 kg în valoare de 28.449 lei.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu. Domnul inspector, ȘpetcuDragos Marian a precizat principalele concluzii rezultate în urma verificărilor efectuate în perioada de referință.

Efectuarea de acţiunişiactivităţi de inspecție sanitară de stat pentru prevenirea riscurilor asupra sănătăţii, asigurarea conformităţii produselor şi serviciilor acordate populaţiei în domeniile de competenţă ale Ministerului Sănătății, așa cum este prevăzut și în planul de acțiuni al DSP jud.Sibiu pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare, reprezintă o constantă prioritară a Serviciului Control în Sănătate Publică –DSP jud.Sibiu, rezultatele acestora fiind raportate trimestrial Instituției Prefectului jud.Sibiu.

În conformitate cu Hotărârea Instituției Prefectului – jud.Sibiu nr.3/26.03.2024 privind aprobarea Planului de măsuri pentru buna desfășurare a activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, atât în perioada premergătoare, cât și în timpul Sărbătorilor Pascale 2024, la nivelul  județului Sibiu Serviciul Control în Sănătate Publică  a efectuat un număr de 96 de controale și 5 recontroale. S-au aplicat 38  sancțiuni contravenționale, respectiv 29 de avertismente și 9 amenzi cu o valoare total de 14400 lei. 

Acțiunile de control au vizat :

     ●  Unități cu profil comerț alimentar și alimentație publică, producție

Au fost controlate 87 de unități dintre care 46 unități cu profil comerț, 21 unități alimentație publică, 16 unități produse din carne și produse de panificație, 3 magazine naturiste – drogerii și 1 producător și ambalator produse zaharoase.

•        Unități de cazare

Au fost controlate 3 unități de cazare respectiv 1 hotel și 2 pensiuni.

•        Unități din incinta Târgului de Paste din Piața Mare Sibiu

S-a efectuat un număr de 6 controale la Târgul de Paște din Municipiul Sibiu respectiv 1 căsuță cu profil comerț și 5 căsuțe cu profil alimentație publică.

Au fost aplicate 38 sancţiunicontravenţionale, respectiv 29 avertismente  conform OG 2/2001 și 9 amenzi conform HG 857/2011 în valoare de 14400 lei pentru următoarele deficiențe:

– lipsa ritmicității efectuării controlului medical periodic al personalului care lucrează în sectorul alimentar și unități de cazare.

-neefectuarea cursurilor de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă pentru tot personalul angajat în unitățile cu profil comerț alimentar, alimentație publică și unități de cazare.

– nerespectarea ritmicităţiiacţiunilor de dezinsecție și deratizare în unitate.

– cantitate insuficientă de produse biocide avizate de Ministerul Sănătății necesare pentru efectuarea dezinfecției.

– lipsa produselor biocide în unitate avizate de Ministerul Sănătății necesare pentru efectuarea dezinfecției.

          Precizăm faptul că în această perioadă nu au fost înregistrate sesizări cu privire la neconformități vizând produse sau servicii din sectorul alimentar și nici episoade de toxiinfecție alimentară sau gastroenterită legate de consumul acestor produs.

 • Diverse.

La această secțiune din Ordinea de zi a ședinței, doamna Monica Moldovan, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu, în conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural, a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna aprilie 2024, stadiul proiectului este următorul:

 • În data de 14 mai 2024, Primăria comunei Moșna, a încărcat prin intermediul platformei digitale ”investitii.mdlpa.ro” completările solicitate în vederea semnării contractului de finanțare. În prezent documentația este în analiză la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.