Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

0
97

Art. 1. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:

 1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea
  de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a
  întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii
  închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-19;
 2. se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise
  şi/sau deschise, publice şi/sau private;
 3. activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii
  educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în
  cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate
  numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului
  sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 4. competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile
  stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul
  art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. în condiţiile pct. 3 se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de
  performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de
  pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi,
  astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;
 6. activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie
  de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii,
  precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul
  comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din
  Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. în condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de
  spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
  spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
  locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa
  cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
  şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
 8. în condiţiile pct. 6, la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică
  sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise
  numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3
  persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi
  private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu
  locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii
  2 / 13
  de protecţie. Activităţile sunt interzise la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa cumulată la 14 zile
  este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;
 9. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în
  interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin
  ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art.
  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. în condiţiile pct. 9, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de
  procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul
  sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;
 11. se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase prevăzute la pct. 10 a
  persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi;
 12. se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se
  desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al
  ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor
  sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
 13. se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise,
  cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de
  evenimente;
 14. se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise,
  cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele,
  săli/corturi de evenimente;
 15. se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate
  pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum
  25 de persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate
  publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;
 16. se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale,
  ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic
  epidemiolog;
 17. se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la
  sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât să fie asigurate o
  suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie
  sanitară;
 18. se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,
  republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de
  persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
  b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se
  desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
  c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de
  minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
  d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării
  mitingului sau a demonstraţiei;
  e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea
  răspândirii virusului SARSCoV-2;
 19. se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin
  vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.
  3 / 13
  Art. 2. – (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
 20. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6
  persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 21. în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar
  22,00-5,00, cu următoarele excepţii:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
  a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum
  şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror
  interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau
  alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare
  a călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor
  vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 22. în toate localităţile, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu
  7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri,
  sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
  a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum
  şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror
  interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau
  alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare
  a călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor
  vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 23. în toate localităţile, unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, se interzice
  circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare
  a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum
  şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror
  interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau
  alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare
  a călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor
  vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 24. măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 3 nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile
  este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localităţile prevăzute la pct. 4 nu se
  aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;
 25. în toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 1
  mai-2 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase;
  4 / 13
 26. în toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 8
  mai-9 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea şi participarea la sărbătoarea religioasă
  specifică lunii Ramazan;
 27. se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor
  străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
  străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:
  a) membri de familie ai cetăţenilor români;
  b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
  Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
  c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent
  permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor
  state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
  d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt
  document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru
  îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură
  astfel de transporturi necesare;
  e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi
  membrii familiilor acestuia care îl însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar
  sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
  f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
  g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
  h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac
  obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
  26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de
  examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un
  resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de
  readmisie;
  i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
  j)străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere
  economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;
  k)străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;
  l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe
  teritoriul României, în condiţiile legii;
  m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic şi
  artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii
  contractuale dovedite sau a unor documente justificative.
  (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a), pct.
  3 lit. a) şi pct. 4 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
  legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere,
  completată în prealabil.
  (3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. b)-d), pct.
  3 lit. b)-d) şi pct. 4 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor
  abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
  (4) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) şi (3), trebuie să cuprindă numele şi
  prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării,
  data completării şi semnătura.
  5 / 13
  (5) În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită la alin. (1) pct. 8 nu se mai
  aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european,
  este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană.
  Art. 3. – Se poate institui carantina zonală în condiţiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind
  instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 4. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
 28. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre şi dinspre ţări care nu fac
  obiectul excepţiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate
  de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile
  din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă
  prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
 29. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:
  a) efectuate cu aeronave de stat;
  b) de transport marfă şi/sau corespondenţă;
  c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;
  d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice
  din România;
  e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici
  stabiliţi în România;
  f) aterizări tehnice necomerciale;
  g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
  h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
  i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările
  Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru
  repatrierea unor cetăţeni străini din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile
  Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;
  j) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările
  Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România, pentru repatrierea
  cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului
  Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;
  k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările
  Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul
  transporturilor, prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green
  Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii
  şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale – C (2020) 1.897 din 23 martie 2020, din
  România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române,
  al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;
 30. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic
  efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse
  regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele
  religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.
  6 / 13
  Art. 5. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei
  de stat:
 31. la frontiera româno-ungară: Carei, judeţul Satu Mare;
 32. la frontiera româno-bulgară:
  a) Lipniţa, judeţul Constanţa;
  b) Dobromir, judeţul Constanţa;
  c) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);
 33. la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;
 34. la frontiera româno-sârbă:
  a) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
  b) Vălcani, judeţul Timiş;
  c) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă);
  d) Lunga, judeţul Timiş;
  e) Foeni, judeţul Timiş.
  Art. 6. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
 35. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
  comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
  restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă
  a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este
  mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
  intervalul orar 6,00-22,00, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi
  mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
 36. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de
  cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00,
  în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
  fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00, dacă incidenţa
  cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
  şi doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în judeţele/localităţile unde este depăşită incidenţa
  de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 37. măsurile prevăzute la pct. 1 şi 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în
  spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi,
  indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 38. în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1 şi 2 este restricţionată sau
  închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
  nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 39. operatorii economici prevăzuţi la pct. 1 şi 2 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului
  sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din
  Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 40. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice
  sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor
  prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum
  6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite
  prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al
  7 / 13
  preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art.
  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 41. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 42. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică,
  astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
  desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001,
  cu modificările şi completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în
  următoarele localităţi în care se practică schiul şi alte sporturi de iarnă:
  a) Azuga, judeţul Prahova;
  b) Arieşeni, judeţul Alba;
  c) Băile Homorod, judeţul Harghita;
  d) Băile Tuşnad, judeţul Harghita;
  e) Borsec, judeţul Harghita;
  f) Borşa, judeţul Maramureş;
  g) Bran, judeţul Braşov;
  h) Buşteni, judeţul Prahova;
  i) Cavnic, judeţul Maramureş;
  j) Durău, judeţul Neamţ;
  k) Harghita-Băi, judeţul Harghita;
  l) Novaci-Rânca, judeţul Gorj;
  m) Păltiniş, judeţul Sibiu;
  n) Poiana Braşov, judeţul Braşov;
  o) Predeal, judeţul Braşov;
  p) Sinaia, judeţul Prahova;
  q) Sovata, judeţul Mureş;
  r) Stâna de Vale, judeţul Bihor;
  s) Straja, judeţul Hunedoara;
  ş) Vatra Dornei, judeţul Suceava;
  t) Voineasa, judeţul Vâlcea;
  ţ) Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, judeţul Caraş-Severin.
 43. se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică,
  astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
  desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001,
  cu modificările şi completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în
  următoarele localităţi:
  a) Zona Mamaia Nord, județul Constanța
  b) Năvodari, județul Constanța
  c) Mamaia și Mamaia-Sat, județul Constanța
  d) Constanța, județul Constanța
  e) Agigea, județul Constanța
  f) Eforie Nord, județul Constanța
  g) Eforie Sud, județul Constanța
  h) Techirghiol, județul Constanța
  i) Tuzla, județul Constanța
  j) Costinești, județul Constanța
  k) Neptun-Olimp, județul Constanța
  l) Jupiter, județul Constanța
  8 / 13
  m) Cap Aurora, județul Constanța
  n) Venus, județul Constanța
  o) Saturn, județul Constanța
  p) Mangalia, județul Constanța
  q) 2 Mai, județul Constanța
  r) Vama Veche, județul Constanța
  Art. 7. – (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de
  servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare
  activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot
  activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
  (3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
  se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în
  spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele
  de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată
  la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
  (4) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
  se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în
  spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în
  intervalul orar 5,00-18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de
  locuitori.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici
  pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
  (6) Măsurile prevăzute la alin. (3) nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau
  egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (4) nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este
  mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
  (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (3) şi (4), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii
  economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului
  rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
  conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu
  masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu
  respectarea normelor de protecţie sanitară.
  (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în zilele de 23 aprilie și 30 aprilie 2021, operatorii
  economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice
  şi/sau private, îşi pot organiza şi desfăşura activitatea în intervalul orar 5,00-20,00. În intervalul orar 20,00-
  5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la
  domiciliu.
  Art. 8. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
  completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi
  operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi activitatea
  barurilor, cluburilor şi discotecilor.
  Art. 9. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
  completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
  9 / 13
 44. transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi
  dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi
  protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor
  aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în
  scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian,
  stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi
  al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
  şi completările ulterioare;
 45. transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi
  dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de
  tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în
  interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare a materialului rulant, regulile de
  conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi
  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul
  transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al
  ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 34 şi art. 71 alin. (2) din
  Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 46. transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi
  dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de
  transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
  operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul
  prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite
  prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al
  ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 35 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
  şi completările ulterioare;
 47. transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi
  dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele spațiilor comune din porturi,
  terminale/dane de pasageri sau locuri de îmbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de transport
  persoane, gradul şi modul de ocupare a navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru
  personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în
  scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval,
  stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi
  al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 36 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
  şi completările ulterioare;
 48. transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor
  din ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al
  ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare.
  Art. 10. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
 49. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii:
  activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
 50. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de
  sport şi/sau fitness în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori;
 51. măsura prevăzută la pct. 2 nu se aplică în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este
  mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;
  10 / 13
 52. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este
  permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa
  cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea
  maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică
  sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
 53. se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor
  de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic
  şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile
  stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.
  13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 54. se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare
  non-COVID, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din
  Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 55. se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire
  personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune
  în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,
  antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
  55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea;
 56. operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de
  lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la
  propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
  României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se
  stabilesc pentru unităţile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a
  virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
 57. se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor
  exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite
  prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71
  alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 58. se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a
  respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
  din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 11. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
  completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
 59. activitatea în creşe şi after-school-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin
  ordin comun al ministrului educaţiei, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii,
  emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 60. în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi
  specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în
  condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al
  ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 61. la apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în
  spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor, se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de
  14 zile. Pentru elevii/studenţii care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură
  de către unitatea/instituţia de învăţământ responsabilă cazarea în condiţii de carantină, precum şi măsurile
  necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază.
  11 / 13
  Art. 12. – (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1)
  din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în
  unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
  activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin
  comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării
  rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
  Art. 13. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
  ulterioare, utilizarea pârtiilor şi/sau a traseelor de schi pentru agrement, definite potrivit art. 2 din Hotărârea
  Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor
  de schi pentru agrement, republicată, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii operatorilor
  economici care le exploatează/întreţin se fac în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  economiei, antreprenoriatului şi turismului, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
  Art. 14. – (1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu
  modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la
  domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108-110
  din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
  celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările
  ulterioare.
  (2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau
  muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat,
  autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum
  şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este
  deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de
  50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe
  care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
  Art. 15. – (1) Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor calculată pe
  un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin
  raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă,
  comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia
  pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
  prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de
  către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale
  judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date
  actualizate şi se transmite şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  (2) Constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, astfel cum este calculată la alin.
  (1), în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre, se realizează în maximum 48
  de ore de la atingerea acestora, prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii
  de urgenţă, pe baza analizelor prezentate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
  Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
  12 / 13
  (3) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti calculează zilnic, pentru
  fiecare localitate din zona de competenţă, incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată
  potrivit dispoziţiilor alin. (1), şi prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de
  urgenţă analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta
  hotărâre.
  (4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou-confirmate, gestionate în aplicaţia „coronaforms”, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va prezenta automat, la ora 10,00, pe platforma
  „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidenţă conform formulei prevăzute la alin. (1).
  Art. 16. – (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 2 se urmăreşte de către
  Ministerul Afacerilor Interne.
  (2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 3-5 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
  Tineretului şi Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor
  Interne.
  (3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6-8 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
  Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
  (4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
  Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
  (5) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10 şi 11 se urmăreşte de către Ministerul
  Afacerilor Interne.
  (6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 12 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi, după caz, de
  Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau Ministerul Agriculturii şi
  Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
  (7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 13-17 şi 19 se urmăreşte de către Ministerul
  Afacerilor Interne.
  (8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 18 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
  (9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor
  Interne.
  (10) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi
  Ministerul Afacerilor Interne.
  (11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se urmăreşte de către Ministerul Transporturilor
  şi Infrastructurii şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (12) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.
  (13) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 6 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul
  Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
  Siguranţa Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 şi 8 se urmăreşte de către
  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (14) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi
  Protecţiei Sociale.
  (15) Măsurile prevăzute la art. 9 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
  Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de
  către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10 pct. 1, 2, 3 şi 4 se urmăreşte de către Ministerul
  Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (17) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
  Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi
  Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  13 / 13
  (18) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 6 şi 10 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii.
  Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
  Ministerul Afacerilor Interne.
  (19) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 7 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei,
  Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art.
  10 pct. 7 şi 8 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (20) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 9 se pun în aplicare de către Ministerul Tineretului şi Sportului
  şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi
  Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (21) Măsurile prevăzute la art. 11 se pun în aplicare de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul
  Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
  şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 12 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi
  Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
  (23) Măsurile prevăzute la art. 13 şi 14 se pun în aplicare de către Ministerul Muncii şi Protecţiei
  Sociale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.